Pon­dě­lí začí­ná­me s téma­tem Zví­řát­ka v ZOO. Děti si posta­ví svou vlast­ní ZOO, řek­nou si, jaká zví­řát­ka pat­ří do ZOO, zahra­jí si s kama­rá­dy na zví­řát­ka a budou se muset poznat. Zví­řát­ka si i vyro­bí pomo­cí pomů­cek, kte­ré mají ve škol­ce. A do ZOO za zví­řát­ky si udě­la­jí výlet.