Jeli­kož nám poča­sí pře­je a je koneč­ně kopi­ce sně­hu i v Pra­ze, tak se ten­to týden bude­me věno­vat zim­ním spor­tům. Děti pojme­nu­jí všech­ny zim­ní spor­ty, kte­ré zna­jí, pojme­nu­jí pomůc­ky k těm­to spor­tům a hlav­ně — vyzkou­ší­me si svou vlast­ní olym­pi­á­du. Děti se mohou těšit na medai­le a diplo­my.