Olym­pij­ské hry byly dneš­ním dnem zahájeny 🔥
Děti se budou celý měsíc únor sezna­mo­vat se vše­mi zim­ní­mi sporty 🏒🎿
Ty nej­po­pu­lár­něj­ší, jako tře­ba hokej, lyžo­vá­ní, kra­so­brus­le­ní a dal­ší si děti vyzkou­ší ve tří­dě, na zahra­dě i v parku 🌲
Děti budou kaž­dý den tré­no­vat a na kon­ci měsí­ce čeká na děti spo­leč­né vyhod­no­ce­ní a pře­dá­ní medai­lí 🥇 a diplomů 📜