I když to tak ven­ku nevy­pa­dá… týden­ní téma máme Zima a sníh je tady. Mož­ná se ale ješ­tě dočká­me. Děti si při­pra­ví zim­ní kra­ji­nu, vyro­bí a ozdo­bí si sně­hu­lá­ky z růz­ných mate­ri­á­lů, také vyro­bí sníh, kte­rý nám ven­ku chy­bí a řek­nou si, kte­ré spor­ty v zimě dělá­me. Čeká je i pohád­ka o sně­hu­lá­cích. Nau­čí se novou bás­nič­ku, zahra­jí si hru na sně­hu­lá­ky a vyro­bí si vel­ké sně­ho­vé kou­le z papí­ru a vaty.