Z pohád­ky do pohád­ky — tak se jme­nu­je nové téma toho­to týd­ne. Děti si uži­jí mno­ho zába­vy u pohá­dek. Nau­čí se nové bás­nič­ky, vyro­bí si Per­ní­ko­vou cha­loup­ku, budou roze­zná­vat roz­díl mezi dob­rem a zlem, pojme­no­vá­vat posta­vy z pohá­dek a jaké ply­ne z pohád­ky pona­u­če­ní. Na jed­nu tako­vou pohád­ku si i děti zahra­jí a nebu­de chy­bět Diva­dlo Úsměv, kte­ré při­je­de za dět­mi do školky.