Prv­ní dva květ­no­vé týd­ny nás čeka­jí pohád­ky. Děti čeká téma Z pohád­ky do pohád­ky. Budou hrát diva­dél­ka, malo­vat zná­mé posta­vič­ky, vyrá­bět lout­ky a hlav­ně roz­ví­jet řeč. Snad už bude­me mít hez­ké poča­sí, abychom moh­li být ven­ku i odpo­led­ne a děti si uži­ly hry, pís­ko­viš­tě, klouzač­ky a houpačky.