Back to Top

Vše je o lidech

fotka

Soňa Keppertová, ředitelka školek a nositelka kreativních myšlenek

Mám dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti ve škol­ství, posled­ních 20 let pra­cu­ji ve vede­ní v růz­ných spo­leč­nos­tech v Čes­ké repub­li­ce, tudíž budu vyu­ží­vat svých myš­le­nek a nápa­dů, jak vše zúro­čit. Mám vystu­do­va­ný obor mateř­ské škol­ství, zís­ka­la jsem mno­ho diplo­mů a cer­ti­fi­ká­tů, za nej­dů­le­ži­těj­ší pova­žu­ji z Vídeň­ské uni­ver­zi­ty z obo­ru mar­ke­ting a manage­ment slu­žeb, kdy ten­to obor tak­též před­ná­ším. Při­pra­vu­ji medi­ál­ní tré­nin­ky pro tis­ko­vé mluv­čí, učím réto­ri­ku, mohu nabíd­nout cer­ti­fi­kát asertivity.

Důle­ži­té je, že mám děti ráda, a že děti mají rády mne.

Soňa Kep­per­to­vá
U bře­hu 638
102 00 Pra­ha 15
mob. 606 611 960
sona.keppertova@slunicka.com
www.slunicka.com

 

fotka

David Keppert, provozní vedoucí, pro děti školník 🙂

Mám moc rád děti, nabí­je­jí mě ener­gií a těším se na jejich rov­né jed­ná­ní. Jsem při­pra­ven moti­vo­vat, pomá­hat, řešit, spor­to­vat a mít pořád dobrou náladu.

 

 

 

David Kep­pert
U bře­hu 638
102 00 Pra­ha 15
mob. 777 052 142
david.keppert@slunicka.com
www.slunicka.com

 

 

KBKateřina Bílá, učitelka

Ve škol­ce mám na sta­rost naše nejmen­ší slu­níč­ka. Prá­ce s dět­mi mě napl­ňu­je rados­tí a veli­ce mě baví. Nej­vět­ší rados­tí je vidět, že jsou naše slu­níč­ka šťast­ná a spo­ko­je­ná a nic jim nechy­bí. O to se budu co nej­ví­ce snažit. :))

 

 

 

 

20141225_114711[1]Roman Štěpánek, učitel

Vystu­do­val jsem baka­lář­ský obor psy­cho­lo­gie a spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ka. Jsem opti­mis­ta a mám rád život. Kaž­dý den se sna­žím něčím obo­ha­tit a to něčím, co by mě i poba­vi­lo a potě­ši­lo. U mě je to stu­di­um, muzi­ka, pří­ro­da a sport.  Jsem zod­po­věd­ný nejen pro­to, že si zod­po­věd­nos­ti cením, ale také pro­to, že zod­po­věd­ný život je jed­no­duš­ší. Své­ho syna se sna­žím vycho­vá­vat v podob­ném duchu. Nenu­tím mu ale své názo­ry. Sna­žím se o to, aby viděl na mém živo­tě, že ten­to způ­sob vede ke štěs­tí. Ve výcho­vě zastá­vám názor, že je důle­ži­té  mír­né, ale pev­né vedení.

 

 

orca_share_media1452149628147Adéla Vysloužilová, učitelka

Pochá­zím z vel­ké rodi­ny, kde jsem pomá­ha­la se sta­rat o svých sedm mlad­ších sou­ro­zen­ců. Díky tomu jsem zís­ka­la vášeň pro děti. Pobyt mezi dět­mi mě napl­ňu­je a jsem spo­ko­je­ná, pokud jsou spo­ko­je­né i děti.

 

 

 

 

iv_Iva Pospíšilová, web a fotografie

Sta­rám se o funkč­nost webo­vých strá­nek a pro­fi­lu na soci­ál­ní síti Face­book. Spo­lu s paní ředi­tel­kou pro Vás při­pra­vu­je­me vždy aktu­ál­ní infor­ma­ce a obráz­ko­vé gale­rie, aby jste moh­li sle­do­vat, jak si děti ve Slu­níč­kách hra­jí, učí se nové poznatky, uží­va­jí si spo­lu s námi vel­kou legraci 🙂

 

 

 

Pokud s námi chcete SLUNÍČKOVAT a být součástí našeho kreativního týmu po celé Praze, napište nám