Ten­to týden se bude­me věno­vat téma­tu “Učí­me se oblé­kat”. Zopa­ku­je­me si základ­ní prin­ci­py u oblé­ká­ní, když jde­me ven a když při­jde­me z ven­ku. Bude­me děti moti­vo­vat, aby již zvlá­da­ly samy, nebo se o to ale­spoň poku­si­ly s asi­s­ten­cí paní uči­te­lek.