Posled­ní dobou stá­le při­bý­vá dětí, kte­ré neu­mí dob­ře čes­ky. Je to způ­so­be­no růz­ný­mi pří­či­na­mi, ať již jsou rodi­če cizin­ci, nebo byly děti dlou­ho v zahra­ni­čí a mlu­ví jiným jazykem.
My jsme na tuto situ­a­ci při­pra­ve­ni, děti postup­ně začle­ňu­je­me mezi kama­rá­dy, postup­ně pomo­cí růz­ných pomů­cek učí­me děti nejdří­ve slo­va, pak celé věty. Děti jsou veli­ce vní­ma­vé a sta­čí pár měsí­ců a již se domlu­ví s kama­rá­dem, i s paní uči­tel­kou. Rodi­čům těch­to dětí při­po­mí­ná­me, aby doma mlu­vi­li také čes­ky, a tím naše uče­ní a pozná­vá­ní podporovaly.

Mateř­ská ško­la Slu­níč­ka Hos­ti­vař s.r.o. rea­li­zu­je v obdo­bí od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2022 pro­jekt s názvem Šab­lo­ny OPPR pro MŠ Slu­níč­ka Hos­ti­vař, regis­trač­ní čís­lo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001955, kte­rý je finan­co­ván z Ope­rač­ní­ho pro­gra­mu Pra­ha – pól růstu ČR. Pro­jekt je zamě­řen na per­so­nál­ní pod­po­ru škol­ky, komu­nit­ní akti­vi­ty a pod­po­ru inklu­ziv­ní­ho pro­stře­dí škol.