Dru­hý květ­no­vý týden bude plný hra­ní na hudeb­ní nástro­je a jejich pozná­vá­ní. Zamě­ří­me se také v rám­ci hra­ní a pozná­vá­ní na pro­po­je­ní hud­by a pohy­bu, děti budou za dopro­vo­du hud­by tan­co­vat a zahra­je­me si pohád­ku o Muzi­kan­tech s opa­ko­vá­ním písniček.