Pon­dě­lí jsme zača­ly novým téma­tem, týd­nem muzi­kan­tů. Děti si budou poví­dat o hudeb­ních nástro­jích, budou je pozná­vat, pomo­cí slu­chu, hudeb­ní nástro­je si děti i nama­lu­jí, slo­ží a na ty sku­teč­né si zku­sí zahrát. Budou pozná­vat poma­lé a rych­lé melo­die pomo­cí chůze a běhu.