Já jsem muzi­kant — naše nové téma na ten­to týden. Děti budou pozná­vat hudeb­ní nástro­je, vyzkou­ší si na ně zahrát, budou roz­po­zná­vat poma­lou melo­dii od té rych­lé pomo­cí poma­lé chůze a běhu. Nau­čí se nové pís­nič­ky, vyro­bí si hudeb­ní nástroj, budou si poví­dat o muzi­kan­tech a zahra­jí si diva­dél­ko, kde se bude i zpí­vat.