Začal nám hudeb­ní týden. Dětič­ky se pomo­cí her nau­čí pojme­no­vat hudeb­ní nástro­je, kte­ré budou mít při­pra­ve­né ve své tří­dě. Budou roz­po­zná­vat hudeb­ní nástro­je, na kte­ré paní uči­tel­ka, pan uči­tel zahra­je, samy si na nástro­je zku­sí zahrát. Nau­čí se nové pís­nič­ky a roz­po­zná­vat rych­lou a poma­lou melo­dii.