Máme před sebou posled­ní dub­no­vý týden a bude­me se sna­žit maxi­mál­ně vyu­žít pří­jem­né­ho poča­sí pro pobyt ven­ku, pozná­vá­ní stro­mů, vod­ních ptá­ků, brouč­ků v pří­ro­dě a spous­tu dal­ší zába­vy spo­je­né s výlety.