Nový slu­neč­ný týden začí­ná­me s téma­tem Turis­ti, výle­ty, mapy, spor­tov­ci. Dětem jsme naplá­no­va­ly výlet s batůž­ky na celé dopo­led­ne, sva­čin­ky a pitíč­ka si vez­mou sebou a budou obje­vo­vat růz­né stez­ky, šir­ší oko­lí škol­ky a nama­lu­jí si mapy. Vyu­ži­je­me kaž­dý den krás­né­ho poča­sí, abychom s dět­mi byly ven­ku. Děti budou pozná­vat zví­řát­ka v lese/parku, stro­my, kytič­ky a vod­ní toky (Vlta­vu a Botič)