Ve stře­du 4.10. nás čeka­jí ve škol­ce U bře­hu prv­ní tříd­ní schůz­ky. Pozve­me rodi­če, posa­dí­me je na malé žid­lič­ky, pro­to­že jiné nemá­me a bude­me si poví­dat. Ten­to­krát na téma, co všech­no  bude na pro­gra­mu ve škol­ce během roku.

Krouž­ky, kar­ne­val, Vánoč­ní díl­nič­ka, Veli­ko­noč­ní besíd­ka, dět­ský den, prázd­ni­ny plné her…

Běž­ný chod škol­ky, do kdy mají při­jít děti do škol­ky a někdy také, dokdy mají odejít.

Před­sta­ví­me naše hod­né paní učitelky.

Někdo by řekl, že už to v moder­ní době není tře­ba, proč to nepo­šlu mai­lem, nebo proč to nedám na strán­ky. Ale…

Je to moc hez­ké poví­dá­ní s rodi­či, rodi­če se usmí­va­jí stej­ně jako jejich děti a je to prv­ní a posled­ní kon­takt bez dětí v prů­bě­hu roku. Pak všech­ny akti­vi­ty pro­bí­ha­jí s rodi­či a s dět­mi a se sou­ro­zen­ci. Popr­vé a napo­sle­dy může­me říct rodi­čům, že jsou jejich děti skvě­lé, že za ten měsíc pra­vi­del­né docház­ky, se nau­či­ly oblé­kat, jíst pří­bo­rem, pro­stí­rat, sta­rat se o kama­rá­dy a ty slzič­ky na 3 vte­ři­ny v šat­ně, jsou jen zkouš­kou, co mamin­ka, nebo tatí­nek, vydrží.

Tak pro­to schůz­ky, tak si na hodin­ku udě­lej­te čas, není to pro­mar­ně­ný čas!

Děku­je­me

Soňa Kep­per­to­vá