KOMU-NITĚ aneb co nás spojuje 

Téma­tem setká­ní s rodi­či je pod­po­ra škol­ní komu­ni­ty, posí­le­ní vazeb jejích čle­nů a spo­leč­ná prá­ce na dal­ším roz­vo­ji ško­ly jako komu­nit­ní­ho akté­ra v nej­šir­ším slo­va smys­lu. Ve vzta­hu k tex­tu výzvy akti­vi­ta cílí na zájem o dění a řeše­ní pro­blé­mů dané loka­li­ty

Setká­ní pro­běh­ne for­mou řeši­tel­ské­ho worksho­pu, kte­rý bude uve­den krát­kou pre­zen­ta­cí ze stra­ny vede­ní ško­ly. Smys­lem setká­ní je budo­vat komu­nit­ní vaz­by, roz­ší­řit “bra­in-trust” pra­cu­jí­cí na vizi / akč­ním plá­nu ško­ly, vykro­čit ze zave­de­né­ho rám­ce myš­le­ní a posbí­rat co nej­šir­ší pale­tu ide­jí, přá­ní a nápa­dů. V rám­ci sku­pi­no­vých tema­tic­kých dílen pak budou jed­not­li­vé návrhy roz­pra­co­vá­ny a do vyso­ké míry detai­lu budou for­mu­lo­vá­ny kon­krét­ní prak­tic­ké kro­ky k jejich naplnění. 

Jed­not­li­vé blo­ky setká­ní budou mít násle­du­jí­cí obsa­ho­vou náplň: 0. blok — pří­pra­va pre­zen­ta­ce (vede­ní ško­ly, exter­ní odborník) 

  1. blok — pre­zen­ta­ce (vede­ní ško­ly), cca 15 minut 
  2. blok — pane­lo­vá dis­ku­se (mode­ru­je exter­ní odbor­ník), cca 45 minut 3. blok — sku­pi­no­vé téma­tic­ké díl­ny (faci­li­tu­je exter­ní odbor­ník), cca 60 minut 

Za cíl si setká­ní klade: 

- roz­ší­řit pově­do­mí rodi­čů o vizi a kul­tu­ře ško­ly ve vzta­hu k její komu­nit­ní roli, — posbí­rat rodi­čov­skou zpět­nou vazbu a iden­ti­fi­ko­vat jejich oče­ká­vá­ní a potře­by, — zavzít rodi­če do for­mu­la­ce cílů a akč­ních kro­ků pro budou­cí obdo­bí, — prů­ře­zo­vě pod­po­řit vaz­by napříč škol­ní komunitou. 

Cílo­vou sku­pi­nou jsou rodi­če (zákon­ní zástup­ci) žáků. 

EXTERNÍ ODBORNÍK — inter­ní opo­nent pre­zen­ta­ce, mode­rá­tor a faci­li­tá­tor Boh­dan Fuka (1979) 

- faci­li­tá­tor, lek­tor komu­ni­kač­ních doved­nos­tí (www.odyssey.cz

- pra­xe v obo­ru od roku 2003 

- mís­tosta­ros­ta TJ Sokol I. Smí­chov (TJSIS), 2013–2016 (spo­lek s cca 1.000 čle­nů) — zakla­da­tel a vedou­cí oddí­lu atle­ti­ky TJSIS, 2013-dopo­sud (oddíl s cca 150 čle­ny) — https://www.linkedin.com/in/bohdanfuka/

Spo­leč­ně na cestě 

Téma­tem setká­ní s rodi­či je pod­po­ra škol­ní komu­ni­ty, posí­le­ní vazeb jejích čle­nů a spo­leč­ná prá­ce na pro­ble­ma­ti­ce inklu­ze a roz­vo­je demo­kra­tic­ké kul­tu­ry ve spe­ci­fic­kých reá­li­ích dané ško­ly. Ve smys­lu tex­tu výzvy se bude jed­nat o pre­zen­ta­ci akti­vit pro­jek­tu s násled­nou diskusí. 

Smys­lem setká­ní je v prv­ní řadě (blí­že) před­sta­vit rodi­čům akti­vi­ty pro­bí­ha­jí­cí / rea­li­zo­va­né v rám­ci pro­jek­tu, ozřej­mit jejich smy­sl a dopa­dy do ško­ly a pří­nos pro jed­not­li­vé žáky. Násled­ná dis­ku­se bude ved­le reflexe stá­va­jí­cích akti­vit, a z ní ply­nou­cích pona­u­če­ní, cílit na sběr potřeb a oče­ká­vá­ní pro obdo­bí příští a jejich kri­tic­ké zhod­no­ce­ní ve vzta­hu ke kul­tu­ře ško­ly a vizi její­ho roz­vo­je, mate­ri­ál­ním a orga­ni­zač­ním mož­nos­tem a v nepo­sled­ní řadě zavze­tí rodi­čů do for­mo­vá­ní kon­krét­ních prak­tic­kých kro­ků k jejich naplnění. 

Jed­not­li­vé blo­ky setká­ní budou mít násle­du­jí­cí obsa­ho­vou náplň: 0. blok — pří­pra­va pre­zen­ta­ce (vede­ní ško­ly, garant pro­jek­tu, exter­ní odbor­ník) 1. blok — pre­zen­ta­ce (exter­ní odbor­ník), cca 30 minut 

  1. blok — pane­lo­vá dis­ku­se (mode­ru­je exter­ní odbor­ník), cca 45 minut 3. blok — sku­pi­no­vé téma­tic­ké díl­ny (faci­li­tu­je exter­ní odbor­ník), cca 45 minut 

Za cíl si setká­ní klade: 

- roz­ší­řit pově­do­mí rodi­čů o pro­bí­ha­jí­cích akti­vi­tách školy, 

- posbí­rat rodi­čov­skou zpět­nou vazbu a iden­ti­fi­ko­vat jejich potřeby, 

- zavzít rodi­če do for­mu­la­ce akč­ních kro­ků pro budou­cí období, 

- prů­ře­zo­vě pod­po­řit vaz­by napříč škol­ní komunitou. 

Cílo­vou sku­pi­nou jsou rodi­če (zákon­ní zástup­ci) žáků. 

 

EXTERNÍ ODBORNÍK — inter­ní opo­nent pre­zen­ta­ce, pre­zen­tu­jí­cí, mode­rá­tor a faci­li­tá­tor Boh­dan Fuka (1979) 

- faci­li­tá­tor, lek­tor komu­ni­kač­ních doved­nos­tí (www.odyssey.cz

- pra­xe v obo­ru od roku 2003