Prv­ní dva týd­ny v novém roce se bude­me věno­vat téma­tu Tři krá­lo­vé. Dané téma je moc hez­ké, bude­me vyrá­bět s dět­mi domeč­ky, ves­nič­ky, zasně­že­né stře­chy. Vše bude­me vyu­ží­vat jako pomůc­ky pro dal­ší ran­ní a odpo­led­ní hry. Na vycház­kách bude­me s dět­mi pozo­ro­vat vyzdo­be­né domy. Bude­me také vyrá­bět koru­ny a hrát diva­dla pod­le říkanek.