Prv­ní led­no­vý týden začí­ná­me s týden­ním téma­tem — Tři králové 👑
Děti si budou poví­dat o těch­to posta­vách, vyro­bí si tři krá­le, koru­nu a nau­čí se pís­nič­ku My tři krá­lo­vé jde­me k vám.
Při­pra­ví si zim­ní ves­nič­ku ❄️ a zopa­ku­jí si bás­nič­ky o zimě.