Čeká nás před­po­sled­ní týden před prázd­ni­na­mi a poma­lu nám začnou odchá­zet star­ší děti a při­jdou nové děti, kte­ré ve Slu­níč­kách pro­ži­jí prázd­ni­ny. Celý týden se bude­me bavit o vzta­zích s kama­rá­dy, jak se cho­vat ke kama­rá­dům, vzta­hy v rodi­ně, uče­ní se vní­má­ní lidí kolem sebe. Dále se bude­me bavit o ces­to­vá­ní, mož­nos­tech ces­to­vá­ní, poví­dá­ní o domo­vě a mno­ho dal­ší­ho, co o prázd­ni­nách může­me zažít.