Jeli­kož škol­ní rok ute­kl jako voda, máme tady posled­ní téma — Těší­me se na prázdniny.

Děti si budou poví­dat o ces­to­vá­ní, jak a kam může­me ces­to­vat, kam se o prázd­ni­nách chys­ta­jí. Děti budou pozná­vat všech­ny doprav­ní pro­střed­ky, kte­rý­mi můžou ces­to­vat. Také si budou poví­dat o svém domo­vě, své rodi­ně a kama­rá­dech. Paní uči­tel­ka děti vyzkou­ší, jaké měs­ta už děti zna­jí. Děti si i při­po­me­nou zákla­dy sluš­né­ho cho­vá­ní a kou­zel­ná slovíčka.

Také nás čeká diva­dlo a roz­lou­če­ní s před­ško­lá­ky.