posled­ní dva dub­no­vé týd­ny bude­me spor­to­vat, hrát si na olym­pi­á­dy, běhat s kama­rá­dy a pozná­vat oko­lí škol­ky. Pojme­nu­je­me si, co máme doma rádi, koho máme rádi ve škol­ce a jaké máme kamarády.