Při­blí­žil se nám čas, kdy vět­ši­na z nás začí­ná vysa­zo­vat rost­li­ny do zahrad, kvě­ti­ná­čů nebo truh­lí­ků a tak toto téma při­blí­ží­me tro­chu i dětem. Téma zahá­jí­me pon­děl­ním diva­dlem Šel zahrad­ník do zahra­dy. Dětem uká­že­me na prak­tic­kých pří­kla­dech pěs­to­vá­ní byli­nek, kyti­ček a násled­ně si je zku­sí­me i zasa­dit. V rám­ci týd­ne budou děti ochut­ná­vat a roze­zná­vat ovo­ce a zeleninu.