Na prv­ní květ­no­vý týden jsme si pro děti při­pra­vi­ly téma: Šel zahrad­ník do zahra­dy. Děti budou pozná­vat kytič­ky a bylin­ky, kte­ré si zasa­di­ly, pozná­vat ovoc­né stro­my a jejich plo­dy. Pod­le chu­ti budou muset děti poznat, co za ovo­ce, či zele­ni­nu jí. A nau­čí se novou bás­nič­ku a pís­nič­ku.