Back to Top

Rozvrh dne

8.00 – 9.00 Schá­ze­ní dětí,  hry po dle hlav­ní­ho téma­tu na týden
9.00 – 9.10 Téma­tic­ký krou­žek — hlav­ní body dne, co nás dnes čeká, na co se moc těší­me, o co nesmí­me při­jít, jak si pama­tu­je­me téma z minu­lé­ho dne
9.10 – 9.20 Cvi­če­ní s hud­bou ve tří­dě, při hez­kém poča­sí na zahradě
9.20 — 9.40 Hygi­e­na, svačinka
9.40 — 10.00 Vel­ké téma, malo­vá­ní, zpí­vá­ní, cvi­če­ní, vytvá­ře­ní, poz­dě­ji i ang­lic­ký jazyk
10.00 — 11.30 Pobyt ven­ku, pro­cvi­čo­vá­ní zís­ka­ných vědo­mos­tí a hry na téma s při­pra­ve­ný­mi pomůckami
11.30 — 12.30 Hygi­e­na a oběd
12.30 — 14.30 Uklá­dá­ní do postý­lek, pohád­ka, spánek
14.30 — 15.00 Hygi­e­na a odpo­led­ní svačina
15.00 — 17.00 Odpo­led­ní čin­nos­ti, zájmo­vé krouž­ky dětí, roz­chá­ze­ní, ukáz­ky pra­cí rodičům