Back to Top

Reference rodičů

Chci pochvá­lit Váš výběr per­so­ná­lu. Všech­ny „tety“, jak jim s Oli­ve­rem říká­me, jsou napros­to úžas­né a mají výbor­ný pří­stup k dětem. Vždy jsou usmě­va­vé a vel­mi pří­jem­né a k dětem vstříc­né. Všech­ny mají můj obdiv 🙂  Sama mám ze škol­ky jako dítě dost nepří­jem­né vzpo­mín­ky, tak mě těší, že můj syn je u Vás spo­ko­je­ný. Dokon­ce i ran­ní lou­če­ní už se obe­jde bez slzi­ček :-)“

Jana Patu­ro­vá, mamin­ka Oli­ve­ra

 

Je mu moc líto, že nemů­že do škol­ky. Má to tam moc rád. Tím­to bych Vám chtě­la podě­ko­vat, jak to s naši­mi prc­ky umí­te. „

Pet­ra Kysil­ko­vá, mamin­ka Hon­zí­ka

 

Děku­je­me za Váš email a podrob­né infor­ma­ce o plá­no­va­ném před­vá­noč­ním dění ve škol­ce. Ště­pá­nek akce ve škol­ce s nad­še­ním pro­ží­vá a do škol­ky se těší.“

Moni­ka Ansor­go­vá, mamin­ka Ště­pán­ka

 

Váže­ná a milá Slu­níč­ka,

bude nám- a ješ­tě víc hroz­ně moc našim klu­kům- smut­no, ale tohle je asi posled­ní týden, kdy bude­me jez­dit do Hos­ti­va­ře.

Chtěl bych Vám všem a paní uči­tel­ce Luc­ce zvlášť moc­krát podě­ko­vat za milý, usmě­va­vý, trpě­li­vý, las­ka­vý a indi­vi­du­ál­ní pří­stup k našim dětem v jejich prv­ní škol­ce.

Od nové­ho škol­ní­ho roku byli při­ja­ti do stát­ní škol­ky u nás v uli­ci. Samo­zřej­mě nevy­lu­ču­ju, že bude­me v září zvo­nit s Martín­kem ve Slu­níč­kách s pro­sí­kem, ze ješ­tě nechce do stát­ních pod­mí­nek :). Mož­ná se do Slu­ní­ček při­hlá­sí­me příští léto na prázd­ni­no­vý tábor.“

Petr Klí­ma, tatí­nek klu­ků

 

Deku­ji za vše, co škol­ka pro děti chys­tá, je to super. Klu­ci i já jsme spo­ko­je­ní, čím dal víc.“

Káťa Fulí­no­vá, mamin­ka Daneč­ka a Filíp­ka

 

S Vaší škol­kou jsme byli napros­to spo­ko­je­ni, Vaše paní uči­tel­ky jsou zla­té a Váš pří­stup i Vaše­ho man­že­la neo­ce­ni­tel­ný, bude­me všem dopo­ru­čo­vat a rádi se někdy při­jde­me podí­vat, Jakou­bek byl u Vás moc spo­ko­je­ný.

Niko­la Krá­so­vá, mamin­ka Kubíč­ka