Back to Top

Reference rodičů

Veľ­mi pek­ne daku­ej­me za skvelú sta­rost­li­vosť. Zo skol­kou sme boli nad­mie­ru spo­koj­ný. Roman­ko­vi sa veľ­mi páči­lo a bol dosť spo­koj­ný. Skol­ka je krás­na, útul­na, s doma­cim pro­stre­dím a výbor­ným per­so­ná­lom. Daku­jem ešte raz za sta­rost­li­vosť a za všet­ko čo ste nau­či­li nasho syna. Bude­te nám veľ­mi chýbať.”

Oksa­na Man­ko Polishchuk, mamin­ka Románka

 

Škol­ku moc dopo­ru­ču­ji. Dcer­ka sem cho­di­la rok a byla jsem úpl­ně maxi­mál­ně spo­ko­je­na. Jak s vyba­ve­ním škol­ky, stra­vou tak s paní­ma uči­tel­ka­ma. Pře­ji Slu­níč­kům mno­ho úspě­chů a jsem ráda, že se nám o Madlen­ku tak krás­ně starala.”

Bohun­ka Més­zá­ro­so­vá, mamin­ka Madlenky

 

Výbor­ná škol­ka se zají­ma­vým pro­gra­mem for­mou týden­ních témat, milé paní uči­tel­ky, vel­mi fle­xi­bil­ní a lid­ský pří­stup k nena­dá­lým situ­a­cím a potře­bám rodi­čů. Vře­le doporučuji”

Iva Tureč­ko­vá

 

Chci pochvá­lit Váš výběr per­so­ná­lu. Všech­ny „tety“, jak jim s Oli­ve­rem říká­me, jsou napros­to úžas­né a mají výbor­ný pří­stup k dětem. Vždy jsou usmě­va­vé a vel­mi pří­jem­né a k dětem vstříc­né. Všech­ny mají můj obdiv 🙂  Sama mám ze škol­ky jako dítě dost nepří­jem­né vzpo­mín­ky, tak mě těší, že můj syn je u Vás spo­ko­je­ný. Dokon­ce i ran­ní lou­če­ní už se obe­jde bez slziček :-)“

Jana Patu­ro­vá, mamin­ka Olivera 

 

Je mu moc líto, že nemů­že do škol­ky. Má to tam moc rád. Tím­to bych Vám chtě­la podě­ko­vat, jak to s naši­mi prc­ky umíte. „

Pet­ra Kysil­ko­vá, mamin­ka Honzíka 

 

Děku­je­me za Váš email a podrob­né infor­ma­ce o plá­no­va­ném před­vá­noč­ním dění ve škol­ce. Ště­pá­nek akce ve škol­ce s nad­še­ním pro­ží­vá a do škol­ky se těší.“

Moni­ka Ansor­go­vá, mamin­ka Štěpánka

 

Váže­ná a milá Sluníčka,

bude nám- a ješ­tě víc hroz­ně moc našim klu­kům- smut­no, ale tohle je asi posled­ní týden, kdy bude­me jez­dit do Hostivaře.

Chtěl bych Vám všem a paní uči­tel­ce Luc­ce zvlášť moc­krát podě­ko­vat za milý, usmě­va­vý, trpě­li­vý, las­ka­vý a indi­vi­du­ál­ní pří­stup k našim dětem v jejich prv­ní školce.

Od nové­ho škol­ní­ho roku byli při­ja­ti do stát­ní škol­ky u nás v uli­ci. Samo­zřej­mě nevy­lu­ču­ju, že bude­me v září zvo­nit s Martín­kem ve Slu­níč­kách s pro­sí­kem, ze ješ­tě nechce do stát­ních pod­mí­nek :). Mož­ná se do Slu­ní­ček při­hlá­sí­me příští léto na prázd­ni­no­vý tábor.“

Petr Klí­ma, tatí­nek kluků 

 

Deku­ji za vše, co škol­ka pro děti chys­tá, je to super. Klu­ci i já jsme spo­ko­je­ní, čím dal víc.“

Káťa Fulí­no­vá, mamin­ka Daneč­ka a Filípka 

 

S Vaší škol­kou jsme byli napros­to spo­ko­je­ni, Vaše paní uči­tel­ky jsou zla­té a Váš pří­stup i Vaše­ho man­že­la neo­ce­ni­tel­ný, bude­me všem dopo­ru­čo­vat a rádi se někdy při­jde­me podí­vat, Jakou­bek byl u Vás moc spokojený.

Niko­la Krá­so­vá, mamin­ka Kubíčka