Posled­ní lis­to­pa­do­vý týden začí­ná­me s téma­tem Ptáč­ci zpěváčci 
Děti budou roz­po­zná­vat jakou sto­pu zane­chá­vá jaké zví­řát­ko a pojme­nu­jí základ­ní dru­hy ptáčků.
Děti při­pra­ví na zahra­dě krmít­ko pro ptáč­ky a dají jim do něj zobá­ní. Děti si i ptáč­ky vyro­bí z papí­ru a dal­ších materiálů