Prv­ní lis­to­pa­do­vý týden začí­ná­me s téma­tem Ptáč­ci zpěváčci.
Děti si zahra­jí hru na ptáč­ky, na ochra­ná­ře, kte­ří ptáč­ky krouž­ku­jí, naše nejmen­ší děti se půjdou na krouž­ko­vá­ní ptáč­ků podívat.
Děti budou sta­vět krmít­ka pro ptáč­ky a dají jim do krmít­ka semínka.
Budou roz­po­zná­vat, jakou sto­pu zane­chá­vá jaké zví­řát­ko, budou si poví­dat o ptáč­cích v zimě a pojme­nu­jí základ­ní dru­hy ptáč­ků.