Prv­ní lis­to­pa­do­vý týden začí­ná­me téma­tem “Ptáč­ci zpě­váč­ci” .Děti se dozví, jak ptáč­ci zimu­jí, jak zpí­va­jí, nau­čí se novou bás­nič­ku, říka­dlo s pohy­bem, vyro­bí si své­ho ptáč­ka zpě­váč­ka a na zahra­dě si umís­tí krmít­ko pro ptáč­ky, kam budou pra­vi­del­ně děti dopl­ňo­vat krmení.