Nové týden­ní téma se jme­nu­je Pomá­há­me si 🤝
Paní uči­tel­ka dětem vysvět­lí, jak je důle­ži­té si pomá­hat navzá­jem. Děti budou pomá­hat mlad­ším kama­rá­dům ze tří­dy 👶🏼 ale také paní učitelce 👩🏻‍🏫
Děti pojme­nu­jí své kama­rá­dy ze tří­dy pomo­cí hry. Motýl­ci a Kuřát­ka se vyda­jí ve čtvr­tek do Domo­va seni­o­rů 👵🏼🧓🏼 na Pra­ze 15. Děti zpří­jem­ní dopo­led­ne seni­o­rům zpě­vem 🎤 a výro­bou dáreč­ků 🎁