Pomá­há­me si 🤝 naše nové týden­ní téma.
Děti si budou vzá­jem­ně pomá­hat při čin­nos­tech, star­ší děti budou pomá­hat mlad­ším. Děti popí­ší své­ho kama­rá­da ve škol­ce 👬 a budou hádat, kte­rý kama­rád ze tří­dy se schoval 🙈
Pojme­nu­jí své rodi­če a sourozence 👨‍👩‍👧‍👦