Začal nám nový škol­ko­vý týden a s ním i nové téma “Pod­zim a draci”.

Děti se dozví jaké máme roč­ní obdo­bí a jaké poča­sí tyto obdo­bí přináší.

Jeli­kož léto uteklo jako voda a při­šel na řadu pod­zim, děti si s paní uči­tel­ka­mi řek­nou, co se v tom­to obdo­bí dá dělat za akti­vi­ty, jako napří­klad pouš­tět draky.

Děti si vyro­bí a vyzdo­bí své dra­ky pomo­cí nej­růz­něj­ších pomů­cek, kte­ré najdou jak ve škol­ce, tak ven­ku. Dra­ky si poté budou moci děti pouš­tět na kona­ných dra­ki­á­dách.