Po pro­dlou­že­ném víken­du nám začí­ná dneš­ním dnem nové týden­ní téma Pod­zim a draci 🍂🐉
Děti si budou poví­dat o tom­to roč­ním obdo­bí 🌦 jaké máme ven­ku poča­sí ☔️ jak se mění příroda 🍁
Vyro­bí si dra­ky z růz­ných mate­ri­á­lů, kte­ré mají ve škol­ce a zku­sí je pus­tit na lou­ce, jest­li budou lítat 💨