Nový týden jsme zača­li téma­tem Pod­zim a dra­ci. Děti si budou poví­dat o tom­to roč­ním obdo­bí. Jaké je na pod­zim poča­sí, jak se máme oblé­kat a jaký roz­díl je mezi roč­ní­mi obdo­bí. Děti si vyro­bí své­ho vlast­ní­ho draka a zku­sí si ho na lou­ce pus­tit, jest­li bude lítat.