Dnes jsem byla svěd­kem úžas­né atmo­sfé­ry ve školce.

Děti měly na hla­vách čepič­ky na osla­vy, paní uči­tel­ky při­pra­vo­va­ly samé dob­ré věci — baná­ny, mali­ny, jaho­dy, hroz­no­vé víno, borův­ky, jablíč­ka a já jsem měla ten hez­ký pocit, že Lea a Verun­ka mají naro­ze­ni­ny a děti se nemu­sí ládo­vat bonbó­ny a čoko­lá­dou. A že by jim to bylo líto? Vůbec ne, na ovoc­né mis­ky se těši­ly, chtě­ly tan­co­vat a hýbat se a dáva­ly naje­vo radost z momen­tál­ní situace.

Jsem ráda, že jste, milí rodi­če, při­stou­pi­li na moje dopo­ru­če­ní o slad­kos­tech ve škol­ce. Vždyť naro­ze­ni­ny se dají osla­vit i s ovo­cem a zele­ni­nou! Děku­ji Vám za to a jed­nou Vám za to podě­ku­jí i Vaše děti!

Soňa Kep­per­to­vá