U zví­řá­tek ješ­tě chví­li zůsta­ne­me a bude­me si násle­du­jí­cí týden poví­dat o pej­sko­vi a kočič­ce, napo­do­bo­vat zvu­ky zví­řá­tek, pozná­vat je a malo­vat jejich hlavy.