Back to Top

O nás

Podmínky přijetí

Zápis pro­bí­há for­mou osob­ní schůz­ky s rodi­či a dítětem.
Poža­du­je­me: vypl­ně­nou při­hláš­ku, potvr­ze­ní od léka­ře, pode­psa­nou smlouvu.
Před­nost­ně jsou při­jí­má­ny děti do celo­den­ní­ho programu.
Děti při­jí­má­me od dvou let věku. MŠ Slu­níč­ka je kom­pe­tent­ní ke vzdě­lá­vá­ní dětí před­škol­ní­ho věku.

Filosofie školky

Naše škol­ky mají jed­nu stej­nou myš­lenku. Moc dob­ře víme, jak je těž­ké doslo­va vytrh­nout děti z rodin­ného klid­ného pro­středí a při­vést do kolek­tivu dětí. A prá­vě na tyto situ­ace jsou při­pra­vené naše škol­ky. Jsme rodin­né škol­ky s malým kolek­ti­vem dětí na tří­du, aby paní uči­telka měla mož­nost indi­vi­du­ál­ního pří­stupu k dětem.

Uči­telky při­pra­vují pro děti klid­né pro­středí, roz­ví­její hry a vzdě­lá­vání for­mou témat, aby děti byly zaměst­nané a moti­vo­vané a ze všech čin­nos­tí měly hez­ký pocit.

V kaž­dém dítě­ti najde­me hezkou pova­ho­vou vlast­nost, kte­rou chvá­líme a roz­ví­jíme a tím potla­ču­jeme obdo­bí vzdo­ru. Už se nám poda­řilo tou­to meto­dou zvlád­nout mno­ho vzdo­ro­vi­tých dětí , tudíž může­me s dět­mi pra­co­vat v klid­ném, doslo­va rodin­ném prostředí.

fotka

Soňa Keppertová, ředitelka školek a nositelka kreativních myšlenek

Mám dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti ve škol­ství, posled­ních 20 let pra­cu­ji ve vede­ní v růz­ných spo­leč­nos­tech v Čes­ké repub­li­ce, tudíž budu vyu­ží­vat svých myš­le­nek a nápa­dů, jak vše zúro­čit. Mám vystu­do­va­ný obor mateř­ské škol­ství, zís­ka­la jsem mno­ho diplo­mů a cer­ti­fi­ká­tů, za nej­dů­le­ži­těj­ší pova­žu­ji z Vídeň­ské uni­ver­zi­ty z obo­ru mar­ke­ting a manage­ment slu­žeb, kdy ten­to obor tak­též před­ná­ším. Při­pra­vu­ji medi­ál­ní tré­nin­ky pro tis­ko­vé mluv­čí, učím réto­ri­ku, mohu nabíd­nout cer­ti­fi­kát asertivity.

Důle­ži­té je, že mám děti ráda, a že děti mají rády mne.

Soňa Kep­per­to­vá
U bře­hu 638
102 00 Pra­ha 15
sona.keppertova@slunicka.com

Historie vzniku školky:

Samo­zřej­mě víme, že před­škol­ní vzdě­lá­vá­ní hra­je význam­nou roli v před­škol­ním věku. Har­mo­nic­ký roz­voj se podí­lí na cito­vém, rozu­mo­vém a těles­ném vývo­ji. Ale tyto frá­ze mají na všech strán­kách mateř­ských škol. My jsme jiní!

Chce­me vám vyprá­vět pří­běh a věno­vat dětem do živo­ta prv­ní zážit­ky.

Svo­jí ces­tu zača­la Slu­níč­ka v jed­né mateř­ské ško­le v Pra­cha­ti­cích. Pro­to­že vlá­dl doslo­va tvr­dý tota­lit­ní režim, nemě­ly děti tako­vé mož­nos­ti jako v sou­čas­né době. Byly jsme s kole­gy­ně­mi výbor­ná par­ta, kte­rá dětem při­blí­ži­la zážit­ky, na kte­ré vzpo­mí­na­jí jako dospě­lí ješ­tě dnes.  Uči­li jsme něm­či­nu, pro­to­že ang­lič­ti­na byla tabu, jez­di­li jsme s dět­mi a rodi­či do Itá­lie, tan­co­va­li jsme na Dádu Patra­so­vou, pros­tě záži­tek za zážit­kem na teh­dej­ší dobu.

Doba uply­nu­la, děti mají mož­nos­ti dostá­vat mno­ho dra­hých hra­ček a dovo­le­ných, ale na zážit­ky si ve svém živo­tě vzpo­me­ne­te kaž­dý z vás. Kdo z nás rodi­čů a pra­ro­di­čů si vyba­ví­me veli­ce pří­jem­ný pocit, záži­tek z před­škol­ní­ho věku a usmí­vá­me se?

Jak jsme si říka­ly s kole­gy­ně­mi od svých dva­ce­ti let – Zážit­ky vám nikdo nevezme!

Mateř­ské ško­ly Slu­níč­ka při­ná­še­jí dětem nový pohled na život. Nepo­tře­bu­je­me auta na ovlá­dá­ní a dra­hé znač­ko­vé kočár­ky, ale o to milej­ší pro nás bude, když uspo­řá­dá­me zahrad­ní slav­nost, na kte­ré si děti vytvo­ří hrní­ček z hlí­ny, když si děti zacvi­čí na zná­mé melo­die, když se nau­čí vní­mat bar­vy, jaké jsou tep­lé a pří­jem­né a nao­pak jaké bar­vy vní­má­me v zimě. Ale i přes­to máme zimu rádi.

Zážit­ko­vé téma na celý týden a pokaž­dé jinak!Říkáme tomu „SLUNÍČKOVÁNÍ“.

V našich škol­kách je vyhlá­še­no jed­no téma na celý týden. Celých 5 dnů a urči­tě i doma děti žijí téma­tem, sezna­mu­jí se s důle­ži­tý­mi lid­mi, zví­řát­ky, dostá­va­jí infor­ma­ce a je pro ně při­pra­ve­ný pro­gram na jed­no dopo­led­ne se zná­mou osob­nos­tí, kte­rá jim pře­dá své zku­še­nos­ti a zážit­ky. Vyrá­bí spo­leč­né výtvo­ry ze zají­ma­vých mate­ri­á­lů a před­vá­dí pra­vi­del­ně rodi­čům, co se nau­či­ly. Více v zálož­ce máme nápady.

A co naše škol­ka?

Naše škol­ka je v krás­né, zre­kon­stru­o­va­né vile pří­mo u Hos­ti­vař­ské­ho par­ku. Malé dětič­ky  jsou v pří­ze­mí, ve vel­ké tří­dě, s mož­nos­tí vyu­ží­vá­ní poko­jíč­ku a kuchyň­ky pro hol­čič­ky. Všech­ny míst­nos­ti jsou vyba­ve­ny vel­ký­mi okny, dře­vě­ný­mi pod­la­ha­mi a dře­vě­ným nábyt­kem. V dětech chce­me roz­ví­jet smy­sl a cit pro design, tudíž tří­da je ladě­ná do dvou barev.

Dru­há tří­da je v 1. Poscho­dí, kde děti vyu­ží­va­jí samo­stat­nou lož­ni­ci, samo­stat­né toa­le­ty a umy­va­dla. Pro děti je při­pra­ve­na opět vel­ká her­na zase s mož­nos­tí kuchyň­ky a obý­vá­ku pro holčičky.

Vel­kou výho­dou je zahra­da, kde mají děti mož­nost pokra­čo­vat v tema­tic­kých týd­nech. Pokud zůstá­va­jí na zahra­dě, je pro ně při­pra­ve­ná čin­nost, kte­rá pod­po­ru­je „SLUNÍČKOVÁNÍ“. Mož­nos­tí jsou i pro­cház­ky do Hos­ti­vař­ské­ho par­ku, kte­rý je v těs­né blíz­kos­ti školky.