Back to Top

Naši partneři

Milí rodi­če,

rádi bychom Vám před­sta­vi­li pro­jekt, kte­ré­ho jsme se roz­hod­li zúčast­nit. Spo­ji­li jsme se Ivou a Klá­rou, kte­ré se zabý­va­jí archi­tek­tu­rou pro děti pod názvem pro­jek­tu “Kids4ARCH”.

kids_arch

Projekt “Kids4ARCH”

Cílem pro­jek­tu je pozná­ní dětí, rodi­čů a uči­te­lů mateř­ských ško­lek, že pro­stře­dí, ve kte­rém žije­me a vyrůstá­me, nás ovliv­ňu­je nadá­le po celý život. Pro­stor, kte­rý děti obklo­pu­je, by měl být nejen bez­peč­ný a funkč­ní, ale také kre­a­tiv­ní a měl by děti inspi­ro­vat. Čím více pozná­ní a vje­mů dáme dětem na začát­ku jejich živo­ta, tím více si v budou­cím živo­tě začnou uvě­do­mo­vat důle­ži­tost a účel­nost své­ho oko­lí. Člo­věk by se měl odma­lič­ka nau­čit vážit si věcí kolem sebe, pou­čit se z his­to­rie a záro­veň se sna­žit dál své oko­lí spo­lu vytvářet.

Na začát­ku jsme pře­mýš­le­ly, jak dětem i dospě­lým uká­zat, že jejich ces­ta živo­tem může být vel­mi roz­ma­ni­tá. Pro­to jsme se zamě­ři­ly na dvě oblasti:

1. výu­ku archi­tek­tu­ry pro děti — uvě­do­mě­ní si, kde žije­me, co nás ovliv­ňu­je a jak věci může­me sami změnit

2. vytvo­ře­ní kre­a­tiv­ní­ho pro­stře­dí v mateř­ských škol­kách — vídá­me mateř­ské škol­ky, kte­ré jsou si podob­né ve své jed­no­tvár­nos­ti a postrá­da­jí nápa­di­tost. Toto jsme se roz­hod­ly změ­nit a zlep­šit pro­stře­dí, ve kte­rém děti vyrůs­ta­jí a vzdě­lá­va­jí se. Mys­lí­me si, že dob­rý návrh nemu­sí být vždy náklad­ný. Důle­ži­tá je chuť do změ­ny a vývo­je a tu Soňa pro­je­vi­la. My jsme vel­mi rády, že u toho může­me být.

Archi­tek­tu­ra je všu­de kolem nás. Je spo­je­ná s kaž­do­den­nos­tí, tím pádem hlu­bo­ce zasa­hu­je naše živo­ty. Napří­klad ve chví­li, kdy vejde­me do něja­ké budo­vy nebo ve způ­so­bu jakým se v ní pohy­bu­je­me, v nás vyvo­lá­vá sil­né vzpo­mín­ky, poci­ty a myš­len­ky.” Jere­my Melvin

Pokud bude­te mít jaké­ko­liv otáz­ky, neostý­chej­te se na nás obrá­tit, rády Vám pomůžeme.

Bude­me se na Vás těšit

Iva­na a Klára

 

Kon­tak­ty:

Klá­ra

tel: 774141234

email: kids4arch@gmail.com

web: www.kids4arch.cz (zatím ve výro­bě, ale již brzy bude plný informací)