Back to Top

Naše akce

Na této strán­ce se bude­te setká­vat pra­vi­del­ně s foto­gra­fie­mi, jak vaše děti kres­li­ly, lepi­ly, cvi­či­ly, sklá­da­ly apod.

Kuřát­ka:
minu­lý týden jsme vyrá­bě­li kuřát­ka. Neby­lo to vůbec jed­no­du­ché, pro­to­že kuřát­ka byla z vlny. Ale my jsme moc šikov­né děti. Také máme moc rádi cvi­če­ní a čeká­me, co paní uči­tel­ky vymys­lí. Je nám tady moc fajn. Podí­vej­te se!

Ptáč­ci v zimě:

Moc rádi cvi­čí­me na hud­bu, hra­je­me na flét­nič­ky a hra­je­me si. Někdy si hra­je­me na rodi­če, pro­dá­vá­me v obchůd­ku, vaří­me v kuchyň­ce a cho­dí­me na aero­bic. Ten­to týden si hra­je­me na ptáč­ky v zimě. Létá­me z krmít­ka na krmít­ko a hle­dá­me dro­beč­ky. Podí­vej­te se!

Váno­ce ve Sluníčkách:

V pon­dě­lí 19. 12. 2016 děti pro­ži­ly moc hez­ký den. Hned po pří­cho­du ochut­na­ly vánoč­ní cuk­ro­ví svých kama­rá­dů, poví­da­ly si o tom, jaké jsou zvy­ky o Váno­cích a pak se podí­va­ly na pohád­ku O Vánoč­ním stro­meč­ku. Pak roz­ba­lo­va­ly nové hrač­ky, sklá­dač­ky a sta­veb­ni­ce. Celý týden budou ve škol­ce oprav­do­vé Váno­ce. Podí­vej­te se!

Cvi­če­ní a divadlo:

Ve škol­ce moc rádi cvi­čí­me, cho­dí­me po láv­ce a pod námi je voda, leze­me na roz­hled­nu, malu­je­me, lepí­me Miku­lášo­vi vou­sy poví­dá­me si o Váno­cích a poslou­chá­me pohád­ky. Máme se moc rádi a už máme ve škol­ce prv­ní kama­rá­dy. V úte­rý 12. 12. 2016 bylo ve škol­ce diva­dlo, zpí­va­li jsme, tles­ka­li jsme a moc se nám před­sta­ve­ní líbi­lo. Podí­vej­te se!

Hudeb­ní kroužek:

Máme moc rádi zpí­vá­ní a hra­ní na nástro­je. Ote­vře­me okna, ať dýchá­me čer­s­tvý vzduch a už fou­ká­me do flét­ni­ček a bub­nu­je­me na bubín­ky. To jsme muzi­kan­ti. Podí­vej­te se!

Na vycház­ce:

pozo­ru­je­me rybá­ře, oveč­ky v ohra­dě a oslí­ka. Když se pro­jde­me a pohra­je­me, tak už se moc těší­me do škol­ky na hrač­ky. Podí­vej­te se!

Kar­ne­val ve Sluníčkách:

v pon­dě­lí 14. 11. 2016 jsem měli ve Slu­níč­kách kar­ne­val. Pozva­li jsme si Fešá­ka s Bóňou, kte­ří pro děti vymys­le­li vese­lý pro­gram, plný hud­by, tan­co­vá­ní a sou­tě­ží. Děti malo­va­ly klau­na a dosta­ly za to dáreč­ky, s rodi­či vyrá­bě­li cuk­ro­vou vatu a na závěr všech­ny děti dosta­ly gumo­vé pej­sky s časo­pi­sem Slu­níč­ko. Podí­vej­te se!

Diva­dlo o Kozlíkovi:

Diva­dlo Koz­lík je pro děti vel­ký záži­tek. Vel­ké dře­vě­né lout­ky hra­jí krás­nou pohád­ku O koz­lí­ko­vi a po pohád­ce si děti mohou lout­ky pohla­dit a prohlédnout.
Někte­ré lout­ky jsou vět­ší něž děti, tak budí v dětech respekt, ale Koz­lík vyhrá­vá na plné čáře, pros­tě klad­ný hrdi­na. Podí­vej­te se!

Týden Rybá­řů:

Mít pana uči­te­le rybá­ře je vel­ká výho­da. Děti si moh­ly vyzkou­šet chy­tat ryby, pouš­tět ryby zpět do Boti­če i roze­zná­vat dru­hy ryb žijí­cích v Hos­ti­vař­ské pře­hra­dě. Podí­vej­te se!

Den ve Sluníčkách:

Děti již pra­vi­del­ně před sva­čin­kou cvi­čí, napo­do­bu­jí zví­řát­ka, učí se bar­vy a opa­ku­jí říka­dla po paní uči­tel­ce a panu uči­te­li. Všech­ny děti mají z pohy­bu radost a to je veli­ce důle­ži­té. Příští měsíc se začne­me učit jed­no­du­ché pohy­bo­vé hry “Na med­vě­da, Na myš­ku, Na zajíč­ka”. Jé, to bude fajn! Podí­vej­te se!

Prv­ní diva­dlo v novém škol­ním roce:

Ve škol­ce bylo v tom­to škol­ním roce prv­ní diva­dél­ko. Děti vidě­ly pohád­ku O skřít­cích usí­náč­cích. Byla to vel­ká legra­ce, všech­ny děti se zapo­ji­ly, pomá­ha­ly skřít­kům a na všech tvá­řič­kách byl úsměv. Tak by to ve škol­ce mělo být! Podí­vej­te se!

Dět­ský den:

Děti si svůj svá­tek oprav­du uži­ly, pro­mě­ni­ly se na kočič­ky, prin­cez­ny, kou­zel­ní­ky, pej­sky. Tva­ro­va­ly balón­ky do kyti­ček, zví­řá­tek a hlav­ně tan­co­va­ly a sou­tě­ži­ly. I když nás zahnal déšť na konec her do tří­dy, přes­to jsme si to uži­ly. Podí­vej­te se!

Týden ve Sluníčkách:

prv­ní sva­čin­ka ven­ku, posled­ní výtvar­ný krou­žek ve škol­ním roce 2015/2016, chy­tá­ní bub­lin a osla­va svát­ku Fili­pa. Podí­vej­te se!

Diva­dél­ko Na tom našem dvo­ře a pří­pra­va pískoviště:

Diva­dlo se všem vel­mi líbi­lo. Při pří­přa­vě pís­ko­viš­tě děti nad­še­ně pomá­ha­ly Roma­no­vi s pře­su­nem pís­ku do pís­ko­viš­tě. Teď máme čis­tý písek a hry mohou začít. Podí­vej­te se!

Výlet 5. 5. 2016:

Děti se těši­ly na výlet celý týden. Ve čtvr­tek dokon­ce vysvit­lo slu­níč­ko a bylo krás­né tep­lo. Pros­tě výlet se nám pove­dl. A také jsme osla­vi­li Ste­lin­ky naro­ze­ni­ny. Podí­vej­te se!

Týden zví­řá­tek:

s paní uči­tel­kou Kat­kou jsme sta­vě­li ohra­dy pro zví­řát­ka, spa­ní uči­tel­kou Adélou jsem vyrá­bě­li zví­řát­ka na špej­li a s panem uči­te­lem Roma­nem jsme lepi­li hou­sen­ky. V tom­to týd­nu jsme také měli hudeb­ní a dra­ma­tic­ký krou­žek a spo­lu­žák Maty­á­šek sla­vil 4 naro­ze­ni­ny. Podí­vej­te se!

Výlet do Hos­ti­vař­ské­ho lesoparku:

Ráno při­jde­me do ško­lič­ky, roz­cvi­čí­me se, dáme si sva­čin­ku a pak vyra­zí­me všich­ni na výlet 🙂 Podí­vej­te!

Týden taneč­ků, hudby:
Děti celý týden tan­co­va­ly, zpí­va­ly, hrá­ly na nástro­je a postup­ně si opa­ko­va­ly všech­ny bás­nič­ky na Veli­ko­noč­ní besíd­ku. Pokud jim to půjde, tak jako v tom­to týd­nu, tak budou mít rodi­če vel­kou radost z krás­né­ho pro­gra­mu. Podí­vej­te se!

 

Lout­ko­vé divadlo:

Ve stře­du 10. 2. 2016 při­je­lo do Slu­ní­ček lout­ko­vé diva­dlo O Per­ní­ko­vé cha­loup­ce. Děti byly z vel­kých lou­tek nad­še­né a ježi­ba­by se vůbec nebá­ly. Po před­sta­ve­ní si moh­ly lout­ky i pohla­dit. Podí­vej­te se!

 

Téma “Naku­po­vá­ní”:

Děti si vyzkou­še­ly, jak se naku­pu­je ve sku­teč­ném obcho­dě, jak se vyrá­bí z těs­ta peči­vo, jak se cho­va­jí děti v obcho­dě i dal­ší jiné akti­vi­ty. Ve čtvr­tek děti dokon­ce dosta­ly vysvěd­če­ní. A samo­zřej­mě všech­ny měly jed­nič­ku. Podí­vej­te se!

 

Taneč­ní kroužek:
Už umí­me moc hez­ký tane­ček o Vod­ní­ko­vi. Tan­cu­je­me, tles­ká­me, ská­če­me, cho­dí­me po špič­kách a učí­me se poslou­chat hud­bu a pod­le ryt­mu pohy­bo­vat. Mami, tati, pozná­te nás? Podí­vej­te se!

 

Prv­ní sníh:

Hurá, je tady prv­ní sníh. Neje­nom, že jsme bobo­va­li, ale vyprá­vě­li jsme si o třech krá­lích. A také jsme sta­vě­li prv­ní sně­hu­lá­ky, nebo spí­še sně­hu­láč­ky. Podí­vej­te se!

 

Miku­láš s andě­lem ve školce:

Ve čtvr­tek při­šel do Slu­ní­ček Miku­láš a při­ve­dl si s sebou andě­la Gábin­ku. Děti byly nejdří­ve zara­že­né, někte­ré se i bály, ale když pozna­ly, že Miku­láš je hod­ný a anděl krás­ný, tak ztra­ti­ly ostych a Miku­lášo­vi podá­va­ly ruku, andě­lo­vi Gábin­ce zpí­va­ly a před­ná­še­ly. Někte­ré děti se tro­chu bály, tak si na zpí­vá­ní vza­ly s sebou kama­rá­dy, nebo paní uči­tel­ku, nebo pana učitele.

Besíd­ka se moc vyda­ři­la, všech­ny děti dosta­ly balíč­ky s ovo­cem a moc se těší na Váno­ce. Podí­vej­te se!

 

Návště­va Policie:

Roman s Bohun­kou domlu­vi­li, že při­je­de ke škol­ce Poli­cie. Vůbec jsme se nebá­li a všech­no jsme pro­lez­li i poli­cej­ní auto. Paní poli­cist­ka nám uká­za­la, jak se nosí čepi­ce a dokon­ce nám jí u půj­či­la. Podí­vej­te se!

Pohy­bo­vý kroužek:
 
Žíněn­ky, to je úžas­ná věc. Může­me dělat kotou­ly, kolíb­ky, ská­kat do kolen a nic nás netla­čí. A co tepr­ve pře­káž­ko­vá drá­ha! Podí­vej­te se!

 

Dra­ma­tic­ký kroužek: 

Už umí­me prv­ní pohád­ku. Bab­ka za děd­ka, dědek za řepu a táh­nou a táh­nou a řepu nevy­táh­nou, tak zavo­la­li vnuč­ku Emil­ku. To je moc hezká pohád­ka O řepě a my už jí umí­me zahrát, ješ­tě chvil­ku a bude­me k ní i poví­dat. Podí­vej­te se!

 

Výtvar­ný kroužek: 

Pro­to­že se blí­ží Váno­ce, tak nám paní uči­tel­ka Kat­ka při­pra­vi­la krás­né svíc­ny. Děti lepi­ly a zdo­bi­ly netra­dič­ním způ­so­bem a moc je to bavi­lo. Podí­vej­te se!

 

Tvo­ře­ní s Kat­kou:

Moc rádi s paní uči­tel­kou Kat­kou dělá­me tro­chu lum­pár­nič­ky. Minu­lý týden jsme si poma­lo­va­li ruce a pak je otis­ko­va­li na papír. To bylo něco, tro­chu to šimra­lo, ale nás to moc bavi­lo. Podí­vej­te se!

 

Návště­va v knihov­ně a pouš­tě­ní draka:

Děti ze škol­ky Nad Boti­čem si zase poslechly novou pohád­ku, pro­hlédly noví kni­hy, nakres­li­ly hrdi­ny z pohád­ky. Na vycház­ce pouš­tě­ly draka a uži­ly si to neje­nom děti, ale i pan uči­tel Roman. Podí­vej­te se!

 

Návště­va knihov­ny a dla­bá­ní dýní:

I ve škol­ce Nad Boti­čem mají děti jeden záži­tek za dru­hým. Paní kni­hov­ni­ce pozva­la děti do knihov­ny na pohád­ky. Děti si moh­ly pro­lis­to­vat kníž­ky plné pohá­dek. Po kou­zel­ném dopo­led­ni děti čeka­la dal­ší kouz­la ve škol­ce. Děti dla­ba­ly a dla­ba­ly, až vydla­ba­ly dýni a zku­si­ly jak krás­ně sví­tí ve tmě. Poved­lo se!

 

Kar­ne­val ve Sluníčkách:

Ve čtvr­tek 22. 10. 2015 pro­bě­hl ve Slu­níč­kách Kar­ne­val. Děti se pro­mě­ni­ly v beruš­ky, kočič­ky, pej­sky, med­víd­ky, víly, prin­cez­ny, rytí­ře a dokon­ce mezi mas­ka­mi běhal i pavou­ček. Ten­to­krát jsme necha­li pro­gram vytvo­řit pro­fe­si­o­ná­la ani­má­to­ra klau­na Kubu. S dět­mi tan­co­val, ská­kal, kři­čel, zpí­val a sou­tě­žil. Na konec kar­ne­va­lu vykouz­lil z balón­ků různá zví­řát­ka. Všech­ny děti tan­co­va­ly, sou­tě­ži­ly a hlav­ně s úsmě­vem na tvá­ři. Na gale­rii z kar­ne­va­lu se může­te podí­vat zde!

 

Týden zví­řá­tek ve škol­ce U břehu:

Děti ve škol­ce U bře­hu byly na výle­tě v Sel­ském dvo­ře. Sezná­mi­ly se živo­tem koní­ků,  pohla­di­ly je, daly jim pamlsky a poví­da­ly si s ošet­řo­va­tel­kou koní, co všech­no koní­ci potře­bu­jí a co mají rádi. V týd­nu kres­li­ly děti zví­řát­ka, nale­po­va­ly je do ohrá­dek a při­pra­vi­ly krme­ní. Moc hez­ký týden pro děti.

Týden zví­řá­tek ve škol­ce Nad Botičem:

Děti s panem uči­te­lem Roma­nem a Bohun­kou si týden zví­řá­tek moc uži­ly. Byly na výle­tě v Toul­co­vě dvo­ře, kde pozo­ro­va­ly pra­sát­ka, krá­líč­ky, koní­ky, dokon­ce si vyzkou­še­ly s panem uči­te­lem chy­tat ryby.

Hrá­ly diva­dlo, z Lega sta­vě­ly ZOO a sta­tek. Týden byl doslo­va nabi­tý zážit­ky a děti si to užívaly.

Prv­ní diva­dlo ve škol­ce ve škol­ním roce 2015/2016:

Děti se moc těši­ly na prv­ní diva­dýl­ko. Při­je­ly mezi nás hou­bič­ky a vza­ly s sebou děti do lesa. Někte­ré hou­by byly hod­né a vese­lé a někte­ré bru­čouni. Ale diva­dlo se moc líbilo.

Prv­ní týden ve ško­lič­ce “Nad Botičem”:

Ve škol­ce je nám fajn, máme nové děti, lepí­me, malu­je­me a čte­me si z kní­žek. Když jde­me na vycház­ku, tak závo­dí­me v běhu, ve sko­ku a hází­me míčky.

Indi­á­ni ve Sluníčkách:

Máme tady srpen a let­ní tábor ve zna­me­ní Indi­á­nů. Děti si vyro­bi­ly indi­án­ské čelen­ky, poví­da­ly si o živo­tě Indi­á­nů a ze zahra­dy ve škol­ce se sta­la indi­án­ská ves­ni­ce. A to nás ješ­tě čeka­jí věci! Bude­me vyrá­bět z tri­ček indi­án­ské oblečení.

Posled­ní den ve Slu­níč­kách — 31. 7. 2015:

Oli­ver byl napo­sle­dy ve škol­ce. Všech­ny děti se s Oli­ve­rem roz­lou­či­ly a dosta­ly moc dob­rý ovoc­ný dort.

Sbí­rá­ní jablí­ček, pro­cház­ka, sle­do­vá­ní ryb v potoce:

Pirá­ti — 24. 7. 2015:

Dnes si děti hrá­ly na pirá­ty. vyrá­bě­ly si pirát­ské čepi­ce a klap­ku na oko. Hrá­ly pirát­ské hry a moc je to bavilo.

 

Prázd­ni­no­vý výlet do Hos­ti­vař­ské­ho parku:

Hrát­ky na zahradě:

Posled­ní dny “Nad Botičem”:

Děti ve škol­ce Nad Boti­čem si uží­va­jí posled­ní dny na zahrád­ce u škol­ky. Vlá­ček ze žid­li­ček je odve­ze od pon­dě­lí do dru­hé škol­ky U bře­hu, kde budou trá­vit celé léto a prázdniny.

 

Dět­ský den:

Dne 1.6. pro­bí­hal od 14.00 hodin Den dětí. Děti sva­či­ly ven­ku ovo­ce a piš­ko­ty a jako odmě­nu všech­ny děti dosta­ly zmrz­lin­ku. Vel­kou atrak­cí pro všech­ny děti byl ská­ka­cí hrad a pro vel­ké děti malo­vá­ní na obli­čej. Děti se pro­mě­ni­ly ve víly, kočič­ky, pirá­ty, námoř­ní­ky, prin­cez­ny a zví­řát­ka. I poča­sí nám přá­lo celé odpo­led­ne, tak si to děti oprav­du užily.

Ško­lič­ka Nad Botičem:

Děti ve škol­ce Nad Boti­čem už všech­ny krás­ně cvi­čí. Uží­va­jí si i pobyt na zahrád­ce. Na pís­ko­viš­ti s Roma­nem a Bohun­kou sta­ví vel­ké hra­dy, klou­žou na klouzač­ce a v domeč­ku si hra­jí na mamin­ky a tatínky.

 

Klár­ka sla­vi­la narozeniny:

Mamin­ka Klár­ky měla výbor­ný nápad. Dětem jsme dali zdra­vé zobá­ní. Jahůd­ky a meloun a výbor­né domá­cí koláč­ky. Dokon­ce děti moh­ly sla­vit ven­ku. Klár­ko, ješ­tě jed­nou, všech­no nejlepší!

Výtvar­ná dílnička:

Děti si vyzkou­še­ly malo­vat jako oprav­do­ví malí­ři. Paní uči­tel­ka při­pra­vi­la pale­tu hustých barev, kaž­dé dítě dosta­lo plát­no a ště­tec a moh­ly vybí­rat a zkou­šet bar­vy pod­le toho, jaké se jim líbí. Někdo malo­val mašin­ku, někdo zeb­ru, ale všem se to moc povedlo.

Výlet Nad Botičem:

Na výlet cho­dí­me moc rádi, sva­čí­me ven­ku, máme s sebou pitíč­ko a uži­je­me si dlou­hé­ho poby­tu ven­ku. Poča­sí se nám poved­lo, celou dobu sví­ti­lo sluníčko.

Výlet U břehu:

My jsme zase na výle­tě řádi­li s Luc­kou. Líta­li jsme na hraz­dič­ce sem a tam, to tedy bylo něco! Moc se nám líbi­lo vel­ké hřiš­tě a těž­ké úko­ly. napří­klad pře­jít pohyb­li­vý most. Ten jsme pře­šli všichni.

Videa z hudeb­ní­ho kroužku:

my se vůbec nesty­dí­me zpí­vat a tan­co­vat! Umí­me hod­ně pís­ni­ček, taneč­ků a bás­ni­ček. Podí­vej­te se na nás!

https://www.facebook.com/SkolickaSlunicka

 

Na zahrád­ce ve škol­ce Nad Botičem:

Na zahrád­ce máme novou klouzač­ku a dome­ček. Nej­ra­dě­ji máme písek a háze­ní míčem. Hra­je­me si na mamin­ku v domeč­ku a to nás moc baví.

Už jíme pří­bo­rem ve škol­ce U břehu:

Jsme vel­ké děti a jíme pří­bo­rem. Moc nám to jde a paní uči­tel­ka nás chválí.

Diva­dýl­ko o princezně: 

Ve čtvr­tek jsme si moh­li vzít obleč­ky na prin­cez­ny a  prin­ce. Hol­čič­ky měly šaty, suk­ně, korun­ky a klu­ci měli korun­ky a koši­le. Při­je­lo diva­dlo, kte­ré bylo moc legrač­ní a nám se moc líbilo.

Kaž­dé ráno si moc hez­ky hrajeme: 

Když ráno při­jde­me do škol­ky, tak si hra­je­me na mamin­ky, na řidi­če, na sta­tek s koní­ky, na motor­ká­ře. Hra­ní se nám moc líbí.

Rozár­ka měla naro­ze­ni­ny:

Maty­á­šek měl naro­ze­ni­ny:

 

Výtvar­ný a pohy­bo­vý krou­žek:

 

Veli­ko­noč­ní besíd­ka U břehu:

Děti netr­pě­li­vě vyhlí­že­ly celý den mamin­ky. Na všech zkouš­kách všech­ny děti per­fekt­ně zpí­va­ly, tan­co­va­ly a říka­ly bás­nič­ky a už se těši­ly, jak to mamin­kám před­ve­dou. A před­ved­ly! Všech­ny děti se sna­ži­ly a s úsmě­vem zazpí­va­ly Ovčá­ky, Měl jsem myš­ku taneč­ni­ci, Hrá­lo si koťát­ko a Jaro, jaro, jaro už je tu. Z bás­ni­ček měl nej­vět­ší ohlas Pej­sek se psím poča­sím a Šašek. Děti měly z před­sta­ve­ní tak vel­kou radost, že si i samy tles­ka­ly. Mamin­kám a tatín­kům se moc líbi­lo, dokon­ce i tak, že někte­rá mamin­ka zamáčk­la slzič­ku. Po taneč­kách a bás­nič­kách si děti vyro­bi­ly zajíč­ky a do nich ozdo­bi­ly vajíč­ka. Tak hez­ké Velikonoce!

Veli­ko­noč­ní besíd­ka ve škol­ce Nad Botičem:

Ve stře­du odpo­led­ne se sešli rodi­če a děti na veli­ko­noč­ní besíd­ce. Všech­ny děti se sna­ži­ly celý týden říkat bás­nič­ky s Roma­nem a Bohun­kou, ale když při­šli rodi­če do tří­dy, někte­ré děti mlče­ly, tak jsme ově­ři­li, zda bás­nič­ku umí Roman s Bohun­kou – a umí.

Po bás­nič­kách jsme vyrá­bě­li zajíč­ky a zdo­bi­li vajíč­ka. To už se zapo­ji­ly všech­ny děti, rodi­če pomá­ha­li. Děti občas zkou­še­ly tvr­dost vají­ček, někdy vajíč­ka vydr­že­ly otře­sy, někdy ne. Ale cel­ko­vě besíd­ka byla moc hezká, pove­de­ná a už se těší­me na další.

Výlet:

Na výle­tě se nám moc líbi­lo, všich­ni jsme měli batůž­ky, výbor­nou sva­čin­ku a pití a šli jsme dale­ko na hřiš­tě. Na hřiš­ti jsme spor­to­va­li, jez­di­li na hraz­dič­ce, hrá­li hry. Bylo to moc fajn a už se těší­me na dal­ší výlet.

Tiskát­ka z brambor:

Roman s Bohun­kou pro nás při­pra­vi­li tiskát­ka z bram­bor. To je tedy pře­kva­pe­ní, že bram­bo­ry nejsou jen na jíd­lo! Bram­bo­ru dáme do bar­vy a šup s ní na papír a kouz­lo je tady. Na papí­ře máme koleč­ka, srdíč­ka, kos­tič­ky a zají­ma­vé úka­zy. Už cho­dí­me i na zahrád­ku na písek a příští týden nám při­jde dome­ček a klouzačka.

Co všech­no už umí­me ve ško­lič­ce “Nad Botičem”:

Máme vel­kou radost, pro­to­že už umí­me malo­vat štět­cem jablíč­ka, hruš­tič­ky, umí­me pozná­vat bar­vy a počí­tat do tří. Také se začí­ná­me samo­stat­ně oblé­kat na vycház­ky a umí­me cho­dit jak ve dvo­ji­cích, tak za sebou. Po vycház­ce jde­me na oběd a šup do postý­lek, to se nám ale hez­ky spinká.

Hon­zík měl narozeniny:

Zača­li jsme sla­vit naro­ze­ni­ny i ve škol­ce Nad Boti­čem. Hon­zí­ko­va mamin­ka při­nes­la pro děti moc dob­rý ovoc­ný koláč a všech­ny děti Hon­zí­ko­vi popřá­ly. To byla radost z dáreč­ku z vajíč­ka s překvapením!

Dopo­led­ne ve Slu­níč­ko­vé ško­lič­ce Nad Botičem: 

Děti si nej­ra­dě­ji hra­jí s vla­ky, sta­ví kole­je, nádra­ží a měs­ta. Ve měs­tě se děti sta­ra­jí o zví­řát­ka, dnes se hol­čič­ky sta­ra­ly o pej­sky, daly je do bou­dič­ky, došly na nákup do obchůd­ku a uva­ři­ly moc dob­rý oběd.

Po ran­ních hrách si děti zacvi­čí, pro­táh­nou celé tělo a nako­nec si zahra­jí hru Na bránu.

Po cvi­če­ní čeká děti moc dob­rá sva­čin­ka, bílý jogurt s ovo­cem a piš­ko­ty. To je ale dobrota!

A začí­ná spor­tov­ní olym­pi­á­da! Pan uči­tel Roman na star­tu vysvět­lí všem dětem, jak mají postu­po­vat, kte­ré pře­káž­ky musí pře­ko­nat a kam mají hodit míč­ky. Všech­ny děti jsou nad­še­né a cvi­čí, pro­lé­za­jí a hází míč­ky do kra­bič­ky. Když jsou v cíli, plác­nou si s Bohun­kou a fan­dí kama­rá­dům, aby to také zvlád­li. Když kama­rá­di nevě­dí, při­sko­čí a uká­ží jim, jak na to.

Hudeb­ní výcho­va s malý­mi dětmi:

I malé děti už umí tan­čit, zpí­vat a hrát si hudeb­ní­mi nástro­ji. Děti zazpí­va­ly všech­ny zná­mé pís­nič­ky, zahrá­ly si k tomu na nástro­je a hlav­ně, měly z toho vel­kou radost, co všech­no už umí.

Výtvar­ný kroužek:

Děti na výtvar­ném krouž­ku vyrá­bě­ly prs­to­vé maňás­ky. Samy při­le­pi­ly oči, šatič­ky, vla­sy, brý­le a pusin­ky. S hoto­vý­mi maňás­ky si zahrá­ly diva­dýl­ko. To jim to ale šlo.

Výtvar­ná výcho­va u malých dětí:

Že děti neu­mí malo­vat a pra­co­vat s barva­mi? Kde­pak, u nás to nepla­tí! Děti měly chví­li žlu­té nožič­ky a za chví­li vznik­lo krás­né žlu­té sluníčko.

Už také cvičíme:

Děti už se zapo­ji­ly i do pra­vi­del­né cvi­če­ní před sva­čin­kou. Napo­do­bu­je­me zví­řát­ka, kývá­me hla­vou jako slon, pro­ta­hu­je­me se jako kočič­ky, běhá­me po čtyřech jako pej­sko­vé. Ke cvi­če­ní vyu­ží­vá­me i šát­ky, dívá­me se přes ně a svět je najed­nou růžo­vý, zele­ný, čer­ve­ný, mod­rý, no pros­tě barevný.

Hudeb­ní a taneč­ní krou­žek na téma jaro a koťátko: 

Malé děti si zopa­ko­va­ly na krouž­ku hru na nástroj a pozná­vá­ní zví­řá­tek pod­le tónů. Zopa­ko­va­li jsme všech­ny pís­nič­ky, co jsme se nau­či­li: Sně­hu­lá­ček, paná­ček, Měl jsem myš­ku taneč­ni­ci a tro­chu jsme se nau­či­li Hrá­lo si koťátko.

Malé děti se učí zpí­vat hra­vou for­mou, napo­do­bu­jí zví­řát­ka a vše je zpro­střed­ko­vá­no přes pohád­ku a příběhy.

Vel­ké děti jsou nao­pak pří­mo nabu­ze­né se nau­čit něco nové­ho, tak jsme hrá­li na sólis­ty, děti si vyzkou­še­ly dokon­ce hru na pia­no, hrá­li  med­vě­da, zajíč­ka a ptáč­ka a moc jim to šlo. Dokon­ce jsme zapo­ji­li i tri­an­gl přes­ně pod­le ryt­mu nové písničky.

Vel­ké děti opa­ko­va­ly Měl jsem myš­ku taneč­ni­ci a nau­či­ly se novou pís­nič­ku zpí­vat i tan­čit Hrá­lo si koťát­ko na trávníčku.

Moc to obě­ma sku­pi­nám jde a na dětech je vidět zau­je­tí jak při vyprá­vě­ní pohád­ky, tak při uče­ní nových věcí.

Po krouž­ku si děti moh­ly nakres­lit ptáč­ky, pozná­vat bar­vy, poví­dat si o jejich peříčkách.

Hry a pra­cov­ní výcho­va s nový­mi dět­mi — 4. 3. 2015:

I nové děti se zapo­ju­jí do her a do pra­cov­ní výcho­vy. Dnes s panem uči­te­lem Roma­nem děti vyrá­bě­ly ptáč­ky na špej­li. Všech­ny děti se zapo­ji­ly, chtě­ly lepit a vyro­bit si své­ho „Ptáč­ka zpě­váč­ka“ . Čin­nost byla zamě­ře­ná na roz­voj jem­né moto­ri­ky ruky, kdy si děti muse­ly ptáč­ka při­le­pit na špej­li a tla­čit na plo­chy, aby se ptáč­ko­va kři­dél­ka při­le­pi­la. Moc je to bavi­lo, dokon­ce si s ptáč­ky hrá­ly diva­dél­ko a těši­ly se ven, kdy zpě­váč­ky usly­ší zpí­vat, pro­to­že se blí­ží jaro.

Diva­dlo Pří­běhy z boudy:

Dnes, v pátek, navští­vi­la zví­řát­ka z les­ní bou­dy děti ve škol­ce. Jež­ci závo­di­li v běhu, zají­ček jim pomá­hal, vůbec se nebál vlka a děti zase pomá­ha­ly zajíč­ko­vi. Děti už vědí, jak se mají cho­vat v diva­dle, kdy mají tles­kat, kdy mají pomá­hat zajíč­ko­vi a nao­pak, kdy mají být poti­chu, aby neru­ši­ly ostat­ní. Diva­dýl­ka jsou pro děti oprav­do­vým zážit­kem a děti si je užívají.

Cvi­če­ní se šátky:

Kaž­dý den děti po hrách cvi­čí. Nejdří­ve se zahře­jí během, chůzí a sko­ky a pak násle­du­je pro­cvi­če­ní celé­ho těla. Ten­to týden jsme k pro­cvi­če­ní pou­ži­li nové barev­né šát­ky. Děti si zahrá­ly na hadro­vé panáč­ky, podí­va­ly se na barev­ný svět, nau­či­ly se šátek ucho­po­vat, aby s ním moh­ly správ­ně cvi­čit. Ze cvi­če­ní měly vel­kou radost, může­te se přesvědčit.

Vod­nic­ký týden:

Vod­ní­ko­vi bylo v ryb­níč­ku smut­no, pro­to­že tam nemohl pro­há­nět žád­né rybič­ky. Pro­to mu děti při­pra­vi­ly barev­né rybič­ky s barev­ný­mi šupi­na­mi tech­ni­kou tis­ku hus­té bar­vy. Všech­ny děti pra­co­va­ly se zau­je­tím, pro­to­že Česíl­ka nechtě­ly nechat smut­né­ho. Pro­to i ryb­ky pojme­no­va­ly. Při­pla­va­la Růžov­ka, Fial­ka, Anič­ka, Plout­vič­ka, Mrskal­ka a děti měly ze své prá­ce moc vel­kou radost.

Cvi­čí­me:

Diva­dlo O Per­ní­ko­vé cha­loup­ce — 12. 2. 2015:

Ve čtvr­tek bylo ve škol­ce lout­ko­vé diva­dýl­ko O Per­ní­ko­vé cha­loup­ce. Jení­ček a Mařen­ka zpí­va­li, tan­co­va­li a hereč­ky hrá­ly na kyta­ru a na flét­nu. Děti byly zase z diva­dla nadšené.

Pohád­ka O Per­ní­ko­vé chaloupce:

I když nás za nedlou­ho čeká vel­ké diva­dlo O Per­ní­ko­vé cha­loup­ce, tak nám tuto pohád­ku odvy­prá­vě­ly i paní uči­tel­ky a jed­nu tako­vou cha­loup­ku jsem si i všich­ni spo­leč­ně vyrobili.

Samé úsměvy pro mamin­ky a pro tatín­ky z nové školky:

Všech­ny děti roz­dá­va­jí v prů­bě­hu dne samé úsměvy. Pan uči­tel Roman a asi­s­tent­ka Bohun­ka dětem při­pra­vu­jí moc hez­ký pro­gram, děti cvi­čí, hra­jí hry, malu­jí, kres­lí, poví­da­jí si a poslou­cha­jí hud­bu. Nej­ra­dě­ji ze vše­ho mají hry, děv­čát­ka oblé­ka­jí panen­ky, naku­pu­jí jim, vaří oběd a klu­ci zase jez­dí vla­kem do prá­ce, sta­ra­jí se o zví­řát­ka a rádi pomá­ha­jí hol­čič­kám naku­po­vat a vozit náku­py domů. Pros­tě, jak to cho­dí doma, tak to děti před­vá­dí a napo­do­bu­jí ve školce.

Hudeb­ní a taneč­ní krou­žek — 4. 2. 2015:

Ten­to týden se děti nau­či­ly pís­nič­ku pod­le téma­tu Sně­hu­lá­ček, paná­ček. Děti zpí­va­ly, hrá­ly na nástro­je a tan­či­ly. Na krouž­ku jsme se nau­či­li roze­znat tóny a při­řa­dit je ke zví­řát­kům. Hlu­bo­ké tóny – tak cho­dí med­věd, vyso­ké tóny – tak létá a zpí­vá ptá­ček a tóni­na C dur – tak běhá zají­ček a navíc roze­znat poma­lu a rych­le. Děti jsou veli­ce vní­ma­vé, rych­le se učí a mají rády nové pís­nič­ky. Urči­tě vše před­ve­de­me na jar­ní besídce.

Výtvar­ný krou­žek — 27. 1. 2015:

Dnes jsme vyrá­bě­li sně­hu­láč­ky panáč­ky. Sice ven­ku není sníh, ale tihle sně­hu­lá­ci neby­li stu­de­ní, usmí­va­li se a my jsme jim dali knof­lí­ky, nos a čepi­ci. Ti se nám poved­li, co?

 

Tvo­ří­me a malu­je­me — 26. 7. 2015:

Dnes jsme měli zážit­ky s barva­mi. Paní uči­tel­ka Kat­ka nám všem dovo­li­la, že si smí­me poma­lo­vat roce, kdo to neu­měl, tak mu pomoh­li kama­rá­di, nebo paní uči­tel­ka. A ty ruce jsme otisk­li na papír. To je tedy kouzlo.

Diva­dlo O třech pra­sát­kách — 23. 1. 2015:

Dneš­ní den si děti uži­ly. Do škol­ky při­je­lo diva­dlo s pohád­kou O třech pra­sát­kách. Pohád­ka byla tro­chu legrač­ní, ale když při­šel vlk, někte­ré děti hle­da­ly úto­čiš­tě u paní uči­te­lek. Na diva­dlo se při­šly podí­vat i děti z nové škol­ky. Všech­ny děti pro­ží­va­ly pří­běh tří pra­sá­tek a už se těší na dal­ší divadýlko.

Taneč­ní krou­žek s koníky:

Výlet za kachničkami:

Nová ško­lič­ka:

Dnes jsme ote­vře­li dru­hou Slu­níč­ko­vou ško­lič­ku. Všech­no je upra­ve­né, čis­té, nové a voňa­vé. Máme z toho vel­kou radost, pro­to­že škol­ka se celá roz­zá­ři­la Slu­níč­ky a děti budou urči­tě spo­ko­je­né v tak hez­kém a útul­ném pro­stře­dí. Máme stej­né výchov­ně vzdě­lá­va­cí pro­gra­my jako ško­lič­ka U bře­hu a bude­me mít i stej­ná diva­dýl­ka, krouž­ky, olym­pi­á­dy, odpo­led­ne s rodi­či a kar­ne­va­ly. Vel­kou výho­dou je blíz­kost Hos­ti­vař­ské­ho par­ku, do kte­ré­ho bude­me cho­dit na vycház­ky pozo­ro­vat kach­nič­ky, pej­sky, oveč­ky, oslí­ka, sle­pič­ky a kohou­ty. Zatím máme napl­ně­nou od úno­ra jed­nu tří­du a dru­há se začí­ná postup­ně plnit dětič­ka­mi. Zájem­ci, hlas­te se co nejdříve!

Téma­tic­ké týdny:

Výtvar­ná dílnička:

Vycház­ky:

Vánoč­ní odpoledne:

Máme za sebou krás­né odpo­led­ne s výro­bou svíc­nů a zdo­be­ním per­níč­ků. Děti nejdří­ve muse­ly per­níč­ky ochut­nat, jest­li jsou na zdo­be­ní dost dob­ré. Po ochut­ná­ní per­níč­ky vět­ši­nou děti zdo­bi­ly samy, ochut­ná­va­ly sníh, barev­né ozdo­bič­ky a někte­ré děti hned med­víd­ky snědly. Se svíc­nem si necha­ly pora­dit od paní uči­tel­ky Evič­ky, tady už tro­chu pomá­ha­li rodi­če. Odpo­led­ne bylo moc vyda­ře­né, děti popřá­ly rodi­čům hez­ké váno­ce a pře­da­ly dáre­ček – svo­jí fot­ku ze škol­ky v rámečku.

 

Dal­ší roz­ba­lo­vá­ní dárečků:

Vel­ké napě­tí, děti už jsou nedo­čka­vé, pro­to­že vědí, že budou v balíč­ku nové hrač­ky. Rych­le ke stro­meč­ku, roz­ba­lu­je­me, roz­ba­lu­je­me a máme to! Nové barev­né kos­tič­ky a koní­ci a zví­řát­ka do ohrá­dek. Hurá!

Roz­ba­lo­vá­ní dárků:

Kaž­dý den si děti ve Slu­níč­kách roz­ba­lí jeden dáre­ček. To je ale rados­ti z nových hra­ček. Dnes to byly měkouč­ké kos­tič­ky a ves­ni­ce a co bude pod stro­meč­kem zítra?

Terez­ka měla narozeniny:

Terez­ce jsou už 3 roky. Děti si pochut­na­ly na výbor­ném dor­tu, paní uči­tel­ky i děti Terez­ce popřá­ly a pře­da­ly dáreček.

Hudeb­ní a taneč­ní kroužek:

Koneč­ně se hol­čič­ky dočka­ly. Krou­žek začal vel­kým pře­kva­pe­ním. Sukýn­ky jako pro balet­ky. Děv­ča­ta si roz­dě­li­la bar­vy, oblék­la se a moh­lo se začít. Zopa­ko­va­li jsme všech­ny zná­mé pís­nič­ky a zača­lo se tan­čit. Klu­ci hol­čič­ky pod­po­ro­va­li, tan­co­va­li s nimi za ruku a uka­zo­va­li, jak padá sníh, jak pej­sek ke kam­nům běží.

Diva­dlo Maxi­pes Fík:

Slu­níč­ka navští­vil Maxi­pes Fík s Ájou. Pro děti měli při­pra­ve­né vánoč­ní poví­dá­ní o tom, jaké zvy­ky jsou o Váno­cích, co jíme, jak se cho­vá­me, jak zdo­bí­me stro­me­ček. Když chtěl Fík klepnout kap­ra k veče­ři, tak všech­ny děti kapří­ka chtě­ly zachrá­nit. A poved­lo se. Ája uči­la Fíka, jak má jíst u sto­lu, jak má roz­ba­lo­vat dár­ky a děti se u celé­ho poví­dá­ní moc bavi­ly a smá­ly se Fíko­vi, jaký je neo­hra­ba­ný a pro­s­to­řeký. Pros­tě pohád­ko­vý pej­sek. Na závěr pří­bě­hů roz­dal Fík dětem nadíl­ku. I když se mu děti celé před­sta­ve­ní smá­ly, tak balíč­ky od Fíka bra­ly opa­tr­ně, našla­po­va­ly po špič­kách, nebo se scho­vá­va­ly za balí­ček. Někte­rým pomoh­la i paní uči­tel­ka. Ale všich­ni byli hrdi­no­vé a moc se jim to líbi­lo. Tak Fíku, zase někdy ve školce!

Čert ve Sluníčkách:

Ve škol­ce byl dnes čert, nebo spíš čer­tík, malý, hod­ný a při­ve­dl s sebou andě­la, Miku­lá­še a hol­čič­ku Kačen­ku. Děti sedě­ly jako pěny, když čer­tík při­šel, zara­cho­til řetě­zem a chtěl sly­šet všech­ny bás­nič­ky a pís­nič­ky, kte­ré se děti nau­či­ly. Děti před­ná­še­ly a zpí­va­ly a vždy za kaž­dou hezkou bás­nič­ku dosta­ly od čer­ta pohád­ku. Prv­ní pohád­ka byla O Čer­ve­né Kar­kul­ce a dru­há pohád­ka byla O Per­ní­ko­vé cha­loup­ce. Čert se také ptal dětí, jest­li je zlo­bí paní uči­tel­ky a má je odnést v pyt­li do pek­la, ale všech­ny děti se shod­ly na tom, že Kat­ka, Eva a Luc­ka jsou moc hod­né a čert je má nechat ve škol­ce. Per­ní­ko­vou cha­loup­ku si děti půj­či­ly i s ježi­ba­bou, Jeníč­kem a Mařen­kou a hrá­ly si pohád­ku samy pro kama­rá­dy. Moc hez­ké odpoledne.

Výro­ba čertů:

Děti vyrá­bě­ly v tom­to týd­nu čer­ty a Miku­lá­še a prá­ce se jim hez­ky daři­la. Paní uči­tel­ky dětem pomá­ha­ly, vyprá­vě­ly si s nimi o čer­tech a Miku­lá­ších a nikdo se čer­ta nebál.

Dal­ší výtvar­ná dílnička:

Paní uči­tel­ka Evič­ka zase při­pra­vi­la náram­né pře­kva­pe­ní. Z úpl­ně prů­svit­né kou­lič­ky jsme si vyro­bi­li kou­lič­ky růz­ných barev a ješ­tě se třpytily!

Naro­ze­ni­ny Dane­ček a Šimon:

Dane­ček  v pátek 21. 11. 2014 sla­vil 5. naro­ze­ni­ny a Šimon 2. Všech­ny děti popřá­ly klu­kům a za hez­ké přá­ní dosta­ly všech­ny děti naro­ze­ni­no­vý dort. Děti zazpí­va­ly Daneč­ko­vi a Šimo­no­vi  pís­nič­ku a klu­ci byli moc šťast­ní, pro­to­že oba dosta­li dárek od paní uči­te­lek. Tak kdo je dal­ší na řadě?

Výtvar­ný kroužek:

V úte­rý 18. 11. 2014 pro­bě­hl výtvar­ný krou­žek se sku­pin­kou při­hlá­še­ných dětí. Ten­to­krát měly děti těž­ší úkol. Paní uči­tel­ka Kat­ka pro děti při­pra­vi­la malo­vá­ní spe­ci­ál­ní­mi barva­mi na hlad­ký mate­ri­ál. Neby­lo to vůbec jed­no­du­ché, pro­to­že děti malo­va­ly na malé plo­chy, ale zvládly to opět na výbor­nou. Podí­vej­te se, jak se všech­ny děti soustředily.

Hudeb­ní výchova:

Dneš­ní krou­žek byl roz­dě­len na 2 sku­pi­ny. Děti si zahrá­ly na orchestr. Hrá­ly na nástro­je, zpí­va­ly a tan­co­va­ly. Děti byly tak šikov­ně, ze jsme při­pra­vi­li pro ostat­ní děti kon­cert. Všem se moc líbi­lo a všich­ni tleskali.

Kar­ne­val ve Sluníčkách:

Ve čtvr­tek 6. 11. pro­bě­hl kar­ne­val. Děti byly natě­še­né celý týden, kaž­dý den vyprá­vě­ly, jakou budou mít mas­ku. Po spin­ká­ní se děti nasva­či­ly a pak to při­šlo. Paní uči­tel­ky všech­ny děti pře­vlék­ly do masek, nama­lo­va­ly prin­cez­ny, med­víd­ky, dra­ky, kucha­ře, beruš­ky a prin­ce a všich­ni jsme si vyzkou­še­li pís­nič­ky a taneč­ky, kte­ré jsme měli při­pra­ve­né. Bez pří­tom­nos­ti mami­nek a tatín­ků to všem dětem šlo krás­ně. Všech­ny děti zpí­va­ly a tan­co­va­ly, tles­ka­ly a cvi­či­ly. Pak zača­ly cho­dit rodi­če a někte­rým dětem se tan­co­vat nechtě­lo, někte­ré se sty­dě­ly, někte­ré dětič­ky se nechtě­ly hnout od mamin­ky, ale pár nad­šen­ců a neboj­sů se našlo a taneč­ky jsme nako­nec před­ved­ly. Kar­ne­val byl zahá­jen, děti si moh­ly zatan­co­vat s rodi­či, ale nej­ví­ce ze vše­ho se těši­ly na občer­stve­ní. A tak se jed­lo, pilo a občas tancovalo.

Výtvar­ný kroužek:

V úte­rý 4. 11. 2014 pro­bě­hl prv­ní výtvar­ný krou­žek. Děti tvo­ři­ly pod­zim­ní věne­ček, pra­co­va­ly v pro­sto­ru 3D, lepi­ly, dokon­ce stři­ha­ly pod dozo­rem paní uči­tel­ky. Děti moc bavi­lo pra­co­vat v malé sku­pin­ce, vymýš­le­ly si deko­ra­ce na věne­ček, pojme­no­vá­va­ly barvy.

Dla­bá­ní dýně:

Blí­ží se nám halloween, tak jsme vyzkou­še­li s dět­mi vydla­bat dýni. Dětič­ky byly nad­še­né, vět­ši­na dla­ba­la jako o život. Doslo­va se vyží­va­ly v tom, jak krás­ně sliz­ké a div­né to je, zkrát­ka záži­tek. Postup byl téměř vědec­ký. Dýni si kaž­dý potěž­kal, poté jsme si vysvět­li­li postup a kolek­tiv­ním hla­so­va­ním vybra­li i ten správ­ný obličej.

Osla­va narozenin:

Náš malý Luka měl naro­ze­ni­ny. Při­ne­sl pro děti dor­tík a limo­ná­du  a všech­ny děti mu popřá­ly a sla­vi­ly s ním celé dopo­led­ne. Paní uči­tel­ka Kat­ka dala Luko­vi i dáre­ček. Všem se osla­va moc líbi­la a těší­me se dal­ší­ho oslavence.

Hudeb­ní kroužek:

Děti ve Slu­níč­kách zaži­ly prv­ní hudeb­ní krou­žek. Vyzkou­še­ly si hrát na Orfo­vy nástro­je, zpí­va­ly s pia­nem a tan­co­va­ly na zná­mé pís­nič­ky. Děti se nau­či­ly prv­ní pís­nič­ku o rodině:

Podí­vej se babičko
nama­lu­ji sluníčko.
Slu­níč­ko má očka,
jak něja­ká kočka.

Vese­le se usmívá
a tiše si povídá:

Sví­tím, sví­tím na domy,
posví­tím i na stromy,
sví­tím také kotěti,
ale nej­víc pro děti”.

Zpí­vá­ní:

Moc rádi zpí­vá­me a poslou­chá­me pís­nič­ky. Paní uči­tel­ka Deni­sa moc hez­ky hra­je na kyta­ru a zpí­vá. Zpí­vá­me s ní pís­nič­ky, kte­ré umí­me o pej­sko­vi, o koní­ko­vi a o kočič­ce. To ale zná­me věcí!

Diva­dlo O Růžen­ce a Karkulce:

dne 7. 10. 2014 pro­běh­lo ve Slu­níč­kách malé diva­dél­ko. Děti byly z pohád­ky opět nadšené.

Jak si hra­je­me odpo­led­ne na kuchařky:

Diva­dlo o Hon­zí­ko­vi a pejskovi:

V rám­ci týden­ní­ho téma­tu “Z pohád­ky do pohád­ky” zaví­ta­lo do Slu­ní­ček i oprav­do­vé diva­dlo pro děti. Děti se na diva­dlo vel­mi těši­ly a pohád­ka o Hon­zí­ko­vi a pej­sko­vi je vel­mi bavi­la a před­sta­ve­ní se jim líbilo.

Prv­ní měsíc v novém škol­ním roce:

Všech­ny nové děti byly ze začát­ku tro­chu ostý­cha­vé, ale rych­le si ve Slu­níč­kách zvykly a zača­ly si všech­ny spo­lu hrát. Už nikdo neplá­če a v naší ško­lič­ce se dětem vel­mi zalíbilo.

Před­po­sled­ní týden škol­ní­ho roku 2013

před­po­sled­ní týden ve škol­ce pro­bí­ha­ly osla­vy naro­ze­nin a lou­če­ní s dět­mi, kte­ré odchá­ze­jí do stát­ní škol­ky. Pro děti jsou při­pra­ve­né nové sta­veb­ni­ce a hrač­ky, kte­ré budou pod­po­ro­vat dal­ší kre­a­tiv­ní roz­voj a myš­le­ní dětí a urči­tě si s nimi děti uži­jí spous­tu zábavy.

Let­ní Olym­pi­á­da 20. 8. 2014

Let­ní tábor ve Sluníčkách

Přes léto máme ve Slu­níč­kách let­ní tábor. V měsí­ci čer­ven­ci jsme se věno­va­li téma­tu “Indi­á­ni” (viz gale­rie níže) a v měsí­ci srpnu máme téma “Námoř­ní­ci”. Jeli­kož bylo tep­lé poča­sí, vyu­ži­li jsem skvě­lé zahra­dy, na kte­ré je pro děti i bazén. V bazé­nu bylo dětem pří­jem­ně, hez­ky si to uží­va­ly, voda byla čis­tá, tep­lá a měly zde i spous­tu hra­ček. Na pís­ko­viš­ti děla­ly bábo­vič­ky, vozi­ly kočár­ky a uči­ly se doprav­ní znač­ky na doprav­ním hřiš­ti. Když má někdo ve Slu­níč­kách naro­ze­ni­ny, při­ne­se pro všech­ny dětič­ky ovoc­ný dor­tík, děti a paní uči­tel­ky mu popře­jí a děti ochut­ná­va­jí. Děti vyrá­bí lodě, plach­ty, námoř­ní­ky, vlny a ryby. Moc je to baví.  A když jsou una­ve­né, tak jdou spin­kat a paní uči­tel­ky dovo­lí dudán­ky, lah­vič­ky, ale jenom malým dětičkám.

Indi­án­ské léto

Skon­čil nám prv­ní prázd­ni­no­vý měsíc Indi­á­nů. Děti si poví­da­ly o indi­á­nech, jak žijí, jak se doro­zu­mí­va­jí, jaký je nej­slav­něj­ší fil­mo­vý indi­án a jak vypa­dá obyd­lí indi­á­nů. S paní uči­tel­ka­mi si vyro­bi­ly indi­án­ské čelen­ky, kte­ré nechtě­ly sun­dat ani na spinkání.

Škol­ní fotografování

Při­blí­žil se nám posled­ní škol­ní týden a pozva­li jsme do Slu­ní­ček pana foto­gra­fa, aby nám všem udě­lal radost a vyfo­to­gra­fo­val děti i s paní uči­tel­ka­mi, aby všich­ni měli vese­lou památ­ku na škol­ní rok 2013/2014.

Zahrad­ní hrátky

Naše repub­li­ka

Během den­ní­ho pro­gra­mu jsme si s dět­mi vyzkou­še­li pozná­vat Čes­kou repub­li­ku. Děti se uči­ly pojme­no­vá­vat měs­ta, řeky, sou­se­dí­cí stá­ty s naší repub­li­kou, a poví­da­li jsme si o hlav­ním měs­tě, jak se nám tu žije a bydlí.

Běž­ný den ve “Slu­níč­kách” — sva­čin­ka a leh­ký “tělo­cvik” 🙂

Výtvar­ná díl­nič­ka — II.

Máme za sebou dru­hou výtvar­nou díl­nič­ku. I ten­to­krát to pro nás, rodi­če i děti byla vel­ká zába­va. Dokon­ce jsme si na pomoc při­zva­li i pro­fe­si­o­ná­ly v obo­ru, archi­tekt­ku Ivu a Klá­ru. Vyrá­bě­li jsem sedá­ky z kula­ti­ny na zahra­du. Všich­ni dosta­li jed­nu kula­ti­nu, pro­střed­ky na uhla­ze­ní a obrou­še­ní této kula­ti­ny a bar­vy na vyzdo­be­ní sedátka.

 

Diva­dlo “O koz­lí­ko­vi, kte­rý šel do světa”

Máme za sebou dal­ší krás­né diva­dlo, kte­ré se dětem moc líbi­lo. Koz­lík i ostat­ní lout­ky byly vyro­be­né ze dře­va, celou hru dopl­ňo­va­ly pís­nič­ky o Koz­lí­ko­vi, pros­tě děti i my dospě­lí jsme byli z diva­dla nad­še­ní. I pro­to se bude­me těšit na dal­ší diva­dlo, kte­ré k nám přijede.

Jak pil­ně pracujeme 🙂

ško­lič­ka Slu­níč­ka není jen o tom, že si k nám děti cho­dí hrát s jiný­mi dět­mi, ale také s námi vyrá­bě­jí a tvo­ří růz­né obráz­ky, výkre­sy, zví­řát­ka, posta­vič­ky, ale také se sna­ží­me, aby se u nás děti něco nau­či­ly a odná­še­ly si domů nové zážit­ky. Na prá­ci dětí ve tří­dách může­te nahléd­nout v této krát­ké galerii.

Jar­ní Olympiáda

Mateř­ská škol­ka Slu­níč­ka měla Olym­pi­á­du! To byla udá­lost! Děti si oblék­ly tep­lá­ky, paní uči­tel­ky spor­tov­ní obuv a hurá na trav­na­tou aré­nu do par­ku Hos­ti­vař! Děti závo­di­ly v dál­ko­vém běhu, v běhu mezi kuže­ly, v háze­ní míč­ky na cíl, ve sko­ku dale­kém a pře­ta­ho­vá­ní. Všich­ni spor­tov­ci se cho­va­li spor­tov­ně, nikdo niko­ho nestr­kal a všich­ni si pomá­ha­li. Dokon­ce jsme měli dva roz­hod­čí navíc! Oli­ve­ra a Péťu.

Pohád­ka o Pej­sko­vi a kočičce

Máme za sebou prv­ní diva­dél­ko ve škol­ce. Téma­tem toho­to diva­dla, kte­ré při­je­lo za dět­mi do škol­ky, byla pohád­ka O pej­sko­vi a kočič­ce. Pohád­ku nám při­je­li zahrát zku­še­ní her­ci, ale při­šli také maňás­ci, kte­ré již dětí zna­jí od našich paní učitelek.

Naše prv­ní výtvar­ná dílnička

Pro­to­že nám pro­bí­hal týden ptáč­ků zpě­váč­ků, při­pra­vi­li jsme pro děti výtvar­nou díl­nič­ku. Děti vyrá­bě­ly ptáč­ky, rodi­če vystři­ho­va­li kři­dél­ka a strom se zapl­nil ptáč­ky zpě­váč­ky. Bude­me se těšit opět příště.

Motýl­ci

Začát­kem dru­hé­ho měsí­ce v novém roce se nám poda­ři­lo napl­nit vel­ká přá­ní a byla ote­vře­na dru­há tří­da pro star­ší děti. V původ­ní tří­dě zůsta­ly děti men­ší (stá­va­jí­cí pro­sto­ry v pří­ze­mí Slu­ní­ček) a ve dru­hé tří­dě v 1. pat­ře se s radost­ným oče­ká­vá­ním zabyd­le­ly děti vět­ší a samo­stat­něj­ší. V této gale­rii může­te spo­lu s námi nahléd­nout, jak jim jde v nové tří­de vese­le “prá­ce” od ruky.

Téma Ptáč­ci zpěváčci

Posled­ní úno­ro­vý týden jsme se věno­va­li Ptáč­kům zpě­váč­kům. Jeli­kož byl konec zimy, při­pad­li jsme si jako na jaře, všu­de kolem nás zača­li pozpě­vo­vat ptáč­ci a tak jsme si o nich poví­da­li, uči­li se je pozná­vat, zpí­va­li a hrá­li jsme si o nich pohád­ky, cho­di­li jsme po jejich sto­pách a na vycház­kách jsme je krmili.

Prv­ní letoš­ní sně­ho­vá vycházka 

Napa­dl nám sníh a tak jsme s dět­mi vyra­zi­li na pro­cház­ku, aby si i v sou­čas­ném zim­nín, nezim­ním poča­sí sníh uži­li a neby­la to pro ně jen zima na blá­tě. S dět­mi jsme byli na vycház­ce v hoti­vař­ském leso­par­ku, se kte­rým Slu­níč­ka sousedí.

Lido­vá řemes­la a trhy

Dru­hý týden se nesl v duchu řeme­sel. Děti se sezná­mi­ly se švadlen­kou a vyrobě­ly si šaty, s peka­řem pek­ly hous­ky s oprav­do­vým koře­ním, s kucha­řem vaři­ly polév­ku a s ková­řem kova­ly pod­kovy pro koníky.

Tři krá­lo­vé

Prv­ní týden ve škol­ce byl v téma­tu tří krá­lů, aby děti vědě­ly, jak pomá­hají, proč tady jsou a jak se jme­nují. Děti vyrá­běly, malo­valy, lepi­ly a sklá­daly zim­ní ves­ničku, kudy prá­vě cho­dili i Kašpar, Meli­char a Baltazar.

Zim­ní hrátky

V tom­to téma­tic­kém týd­nu si děti hrá­ly s nový­mi maňás­ky, vybar­vo­va­ly růz­né obráz­ky, mode­lo­va­ly s plas­te­lí­ny sně­hu­lá­ky, zpí­va­ly pís­nič­ky a spous­tu dal­ších aktivit.

Z pohád­ky do pohádky

Děti mají ve škol­ce nové maňás­kové diva­dlo a spous­tu nových maňás­ků, se kte­rými hrá­ly diva­dlo, poslou­chaly pohád­ky a spous­tu dal­ší zábavy.

Zdra­vý týden

Děti se uči­ly, co je zdra­vé, zpí­valy pís­ničky o jablíč­kách, při­pra­vo­valy tiskát­ka z bram­bor, hrá­ly s paní uči­tel­kou růz­né hry.

KARNEVAL

Dne 31.10.2013 pro­bě­hl ve Slu­níč­kách kar­ne­val. Děti rodi­čům zpí­va­ly pís­nič­ky, tan­co­va­ly na růz­né melo­die, hrá­ly diva­del­ní před­sta­ve­ní a hrá­ly si s hračkami.

Pod­zim a draci

Týden od 21. 10 — 25. 10. 2013 se nesl v duchu pod­zi­mu. Děti vyrá­bě­li dra­ky, poví­da­li si o zví­řát­kách na far­mě, četl pohád­ky a spous­tu dal­ší zábavy.

Barev­ná sluníčka

Týden od 14. 10. — 18. 10. 2013 se ode­hrá­val pod téma­tem Barev­ná slu­níč­ka. Děti si osvo­jo­va­ly základ­ní bar­vy, pozná­va­ly a tří­di­ly bar­vy při zaměst­ná­ní, malo­va­ly dra­ky a lepi­ly housenky.

Téma­tic­ký den ve škol­ce se zvířátky

Slu­níč­ka pra­vi­del­ně navště­vu­jí dvě žákyň­ky — Alič­ka s Natál­kou a tak jsme se řek­li, že Vám dáme nahléd­nout, jak se u nás hol­čič­ky mají a baví se 🙂 Zamě­ři­li jsme se na jejich prv­ní téma­tic­ký den se zví­řát­ky, kdy si s paní uči­tel­kou hrá­ly, poví­da­ly o zví­řát­kách a malo­va­ly motýlky.

Dne 27. 9. 2013 pro­bě­hl v naší ško­lič­ce “Den ote­vře­ných dveří”.

Ško­lič­ka má své prv­ní hračky

Pří­běh hra­ček pro malá Sluníčka

Dnes se při­šly podí­vat do škol­ky nové hrač­ky. Moc se jim tam líbi­lo, tak se nám ve škol­ce zabyd­le­lo 20 pejsků, 10 koči­ček, 5 pra­sá­tek, 4 kra­vič­ky, med­víd­ci, slo­ní­ci, sovy a oslíci.
Moc se na vás těší, sta­čí si jen vybrat.
Při­pra­ve­ny jsou i panen­ky pro hol­čič­ky. Jed­na plá­če a potře­bu­je malou mamin­ku, jed­na je měkouč­ká a smě­je se. Dal­ší panen­ka spin­ká s med­víd­kem v postýl­ce. Všech­ny panen­ky hlí­da­jí koní­ci a čeka­jí prá­vě na vás.