Měsíc Čer­ven je pro někte­ré děti posled­ním měsí­cem v naší ško­lič­ce, pro­to jsme i pro ně při­pra­vi­li na celý měsíc let­ní tábor na čer­ven s téma­tem Námoř­ní­ci z ost­ro­vů Slu­níč­ka. Bude­me vyrá­bět lodě, chy­tat ryby, bojo­vat s pirá­ty. Pro všech­ny děti máme při­pra­ve­ná námoř­nic­ká trič­ka, děti na kon­ci měsí­ce dosta­nou trič­ka samo­zřej­mě domů.  I jídel­ní­ček a hlav­ně sva­čin­ky při­způ­so­bu­je­me let­ní­mu reži­mu, kdy děti budou mít po celou dobu poby­tu na zahra­dě k dis­po­zi­ci pití, bude­me naku­po­vat ovo­ce a zele­ni­nu od far­má­řů a pod­le sezón­nos­ti. K dětem se tak dosta­nou meruň­ky z Mora­vy, mali­ny ze zahrá­dek, ředkvič­ky od far­má­řů, peči­vo od míst­ních peka­řů. Kaž­dý den čer­stvé, pod­le nabíd­ky na far­mář­ských trzích a od zahrádkářů.