Naše nové týden­ní téma pro děti je Na tom naše dvoře.
Děti si budou poví­dat o zví­řát­kách, učit se mláďát­ka od zví­řá­tek 🐶🐷🐴 budou pozná­vat zví­řát­ka pod­le zvu­ku, nau­čí se, jak se správ­ně cho­vat a pečo­vat o zvířátka.
Děti si zví­řát­ka vyro­bí pomo­cí růz­ných mate­ri­á­lů a zahra­jí si s nimi divadlo 🐒