Týden od 9. 4. — 13. 4. 2018 si bude­me s dět­mi opa­ko­vat bar­vy ve vzta­hu k pří­ro­dě a také si vyprá­vět pohád­ku o motý­lu Ema­nu­e­lo­vi a Mako­vé panen­ce. S men­ší­mi dět­mi bude­me bar­vy spí­še tří­dit a s vět­ší­mi dět­mi již bar­vy opa­ko­vat a pozná­vat doplň­ko­vé barvy.