Start týd­ne zača­ly děti s novým barev­ným téma­tem. Naše nejmen­ší Beruš­ky si pro­cvi­čí bar­vy, spo­leč­ný­mi sila­mi vyrobí/namalují krás­né­ho barev­né­ho motý­la, poslech­nou si pohád­ku — kde se opět děti zapo­jí do děje, zahra­jí si ven­ku na motýl­ky a mno­ho dal­ší­ho je čeká v tom­to týd­nu.