Začal nám nový škol­ní rok a při­ví­ta­li jsme ve Slu­níč­kách nové děti. Jako prv­ní téma v novém škol­ním roce bude­me mít “Moji kama­rá­di”. Děti se budou sezna­mo­vat s kama­rá­dy ve svých tří­dách, budou se učit jejich jmé­na, jmé­na paní uči­te­lek. Učit se jak zachá­zet s hrač­ka­mi a jak si je mezi sebou sluš­ně půj­čo­vat. Ke vše­mu nám budou pomá­hat sku­pi­no­vé hry např. s auty, hra na nádra­ží, domác­nost apod.