Na celé září máme pro děti téma Moji kamarádi 🍀
Děti se adap­tu­jí, pozná­va­jí své kama­rá­dy, paní uči­tel­ky a jak to ve škol­ce chodí 🧸
Děti si hra­jí s hrač­ka­mi ve tří­dě, už ví, že se o hrač­ky dělí­me s kama­rá­dy a hrač­ky uklízíme.
Roz­ví­je­jí spo­leč­nou hru, učí se 🪄 slo­víč­ka “děku­ji” a “pro­sím”
Roz­ví­je­jí i svou moto­ri­ku a fan­ta­zii kresbou, lepe­ním a růz­ným tvo­ře­ním.