Nový škol­ní rok 🧸 začí­ná­me týden­ním téma­tem Moji kamarádi.
Děti se budou navzá­jem pozná­vat, před­sta­ví se, pojme­nu­jí své kama­rá­dy ze tří­dy. Budou se učit, že hrač­ky si mezi sebou půjčují 🤝
Budou vyrá­bět dáreč­ky pro své kama­rá­dy 🎁 a star­ší pomá­hat mladším 🎈
Vyro­bí si krteč­ka a jeho kama­rá­dy a posta­vič­ky pojmenují 🐰🐭