Nový škol­ní rok začí­ná­me s týden­ním téma­tem Moji kamarádi 🐰
Děti se budou vzá­jem­ně poznávat 👋🏼
Vyprá­vět si o Krteč­ko­vi a jeho kama­rá­dech, jak se k sobě mají cho­vat, půj­čo­vat si hrač­ky, uklí­zet si hrač­ky, zopa­ku­jí si kou­zel­ná slovíčka 🙏🏻
Nau­čí se novou bás­nič­ku, zahra­jí si diva­dlo a vyro­bí si kama­rá­da z papí­ru.