Začal nám nový škol­ní rok a také nové týden­ní téma. Září začí­ná­me s téma­tem Moji kama­rá­di. Děti se v tom­to týd­nu sezná­mí s nový­mi kama­rá­dy, se kte­rý­mi cho­dí do tří­dy. Vysvět­lí si půj­čo­vá­ní hra­ček mezi sebou, jak se s hrač­ka­mi zachá­zí, spo­leč­ně vyro­bí pro zví­řát­ka dome­ček, vyma­lu­jí si vel­ké­ho Krteč­ka a pojme­nu­jí jeho kama­rá­dy.