Pro děti jsme na ten­to týden při­pra­vi­li téma Moje rodi­na. Děti si budou poví­dat o své rodi­ně, pojme­nu­jí jmé­ny mamin­ku, tatín­ka, své sou­ro­zen­ce, babič­ku, dědeč­ka, ale i své kama­rá­dy a paní uči­tel­ku. Popí­ší sebe, své domá­cí zví­řát­ko, svůj poko­jí­ček a oblí­be­né­ho plyšá­ka, kte­ré­mu posta­ví dome­ček. Děti si s pomo­cí paní učitelky/pana uči­te­le nama­lu­jí svůj por­trét, kte­rý dětem zará­mu­je­me, aby měly vzpo­mín­ku.