Ten­to týden se děti sezna­mu­jí s novým téma­tem — Moje rodina 🏡
Děti pojme­nu­jí jmé­ny svou rodi­nu, své nej­lep­ší kama­rá­dy a nej­ob­lí­be­něj­ší hračku 🧸
Nama­lu­jí si svůj dome­ček 🎨 a nau­čí se novou básničku 🎼